PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

PROGRAM ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR NA LÉTA 2005 - 2008

PROGRAM ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR
NA LÉTA 2005 - 2008
NÁVRH NA JEDNÁNÍ VIII. VALNÉ HROMADY FoS ČR
VE VELKÉ BYSTŘICI VE DNECH 20. - 21. LISTOPADU 2004
1) Pokračovat v rozvoji pravidelných cílevědomých kontaktů vedení FoS ČR se státními a zastupitelskými orgány a významnými organizacemi veřejného života ČR s cílem hájit a prosazovat skupinové zájmy svých členů a napomáhat realizaci cílů a poslání FoS ČR. Úzce spolupracovat s organizacemi dětí a mládeže v péči o rozvoj jejich zdravého života, zájmových a volnočasových aktivit. K tomu zejména:
- seznamovat členy zastupitelských sborů a jejich výborů a komisí pro rozvoj práce s mládeží, vzdělávání a kulturu, pracovníky ministerstev a Úřadu vlády ČR s výsledky a dalšími záměry činnosti FoS ČR a získávat je pro všestrannou podporu této práce; dále zkvalitňovat spolupráci zejména s oběma komorami Parlamentu ČR, MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MO ČR a MMR ČR,
- ve spolupráci s organizacemi dětí a mládeže, sdruženými v České radě dětí a mládeže a dalších společných organizacích, získávat podporu MŠMT a dalších státních orgánů a organizací pro rozvoj jejich života, zájmových a volnočasových aktivit,
- v součinnosti s regionálními folklorními sdruženími prohlubovat spolupráci s krajskými orgány a jejich pracovišti na úsecích kultury, volného času a péče o děti a mládež; prosazovat, aby se folklorní aktivity a činnost folklorních souborů staly významnou součástí jejich práce a byly jimi přiměřeně podporovány,
- pravidelně a koordinovaně se ucházet o podporu činnosti sdružení a jeho cílů a členských souborů i festivalů v projektech MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MVR ČR, krajských úřadů, Evropské unie, nadací, podnikatelských subjektů, místních zastupitelských orgánů a dalších organizací a tím vytvářet nutné finanční zázemí pro realizaci stanov a programu FoS ČR,
- prostřednictvím aktivní spolupráce se sdělovacími prostředky (Český rozhlas, Rádio Proglas, Česká televize, redakce novin a kulturních časopisů) seznamovat veřejnost s činností souborů a folklorními aktivitami a získávat veřejnost, zejména děti a mládež, pro jejich aktivní účast v tomto životě,
- ke zvýšení propagace FoS ČR vydávat informační a propagační materiály a drobné tisky,
- zvyšovat úroveň informačních stránek FoS ČR na internetu, zejména jejich aktuálnost a pružnost v reagování na požadavky členských souborů a festivalů, spolupracujících partnerů a veřejnosti.
2) Ve spolupráci s MŠMT ČR, MK ČR, MO ČR, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici,Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sdružením Tradice ČR, NIPOS - Artama Praha, Národopisným oddělením NM Praha, Maticí Slezskou, Sdružením lidových řemeslníků a výrobců, Sdružením hasičů ČMS, Sdružením historických sídel ČMS, Spolkem pro obnovu venkova, Obcí Slováků v ČR, sportovními organizacemi (Sokol, Klub českých turistů), Asociací kuchařů a cukrářů a dalšími partnery napomáhat rozvoji a propagaci folkloru a lidového umění v ČR s důrazem na práci souborů dětí a mládeže. Organizováním osvědčených akcí vytvářet podmínky k vzájemnému poznávání souborů, výměně jejich zkušeností a prezentaci výsledků jejich práce na veřejnosti. K tomu uskutečnit:
a) v oblasti rozvoje dětského folkloru:
- XII. a XIV. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem" (Luhačovice, 9. - 11. 2005 a září 2006, účast 6 souborů z ČR a 4 zahraničních, programově komponovaný hlavní pořad festivalu, výchovné koncerty, koncert zpěváčků nebo širší představení vybraného souboru, volná vystoupení a přehlídka dětských souborů z ČR),
- nesoutěžní zemské přehlídky moravských a slezských dětských folklorních souborů (Liptál, 11.6. 2005 ) a českých dětských folklorních souborů (Praha, 3.9. 2005),
- koordinaci, podporu a odbornou pomoc regionálním přehlídkám dětských folklorních souborů (leden - duben 2005) ve spolupráci s jednotlivými regionálními sdruženími a odbornou radou pro folklor při NIPOS - Artama Praha.
b) v oblasti rozvoje činnosti folklorních souborů:
- ve spolupráci s regionálními sdruženími pokračovat v pořádání regionálních přehlídek členských souborů FoS ČR cyklu PRAMENY (2005 - české regiony, 2006 - Morava a Slezsko),
- ve spolupráci s NIPOS - Artama a NÚLK Strážnice posoudit možnosti pokračování celostátních přehlídek choreografií dospělých folklorních souborů,
- podílet se na přípravě a uspořádání významných lidových folklorních slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
- ve spolupráci s NÚLK představit činnost FoS ČR na 60. a 61. ročníku MFF ve Strážnici, garantovat obsahové zaměření pořadů a interpretační úroveň souborů a sólistů v souladu se zpracovanou výhledovou koncepcí pořadů.
3) Usilovat o rozvoj odborných a metodických znalostí a zkušeností vedoucích souborů a jejich členů. Ve spojení s odbornými zařízeními a předními odborníky v oblastech etnografie a folkloristiky zvyšovat jejich znalosti lidové kultury Čech, Moravy a Slezska. Posilovat výchovné poslání souborů dětí a mládeže v duchu tradičních kulturních a mravních hodnot. Zkvalitňovat práci s talenty a jejich uplatňování v činnosti souborů, na folklorních slavnostech a festivalech. K tomu uspořádat:
- hodnotící a rozborové semináře při přehlídkách dětských folklorních souborů a při přehlídkách Prameny,
- rozpracovat a připravit k realizaci systém výchovy dětí v členských folklorních souborech a působení souborů na děti a mládež v okruhu jejich působnosti,
- podporovat regionální sdružení a soubory při pořádání regionálních hudebních a tanečních kursů, seminářů a školení,
- kursy a semináře s taneční a ekonomickou problematikou a pracovní seminář vedoucích souborů při valné hromadě 2005 ,
- semináře k problematice podvojného účetnictví pro účetní a ekonomy členských folklorních souborů a festivalů,
- koordinaci a podporu regionálních soutěží a přehlídek dětských zpěváčků lidových písní a dalších akcí v práci s mladými talenty,
- soutěžní celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci 2005 a 2006 (Velké Losiny,13. - 15. května 2005, květen 2006); uskutečnit koncerty nejlepších účastníků na XIV. MFDFS Písní a tancem v Luhačovicích (září 2006),
- podle finančních možností vydávat odborné vzdělávací a repertoárové publikace dle edičního plánu.
4) Podporovat vnitřní souborovou činnost a jejich folklorní i spolkové aktivity s důrazem na spojení s místem a regionem působení, výroční a krajové zvyky a obyčeje, spojení s kulturníma veřejným životem v obcích, městech regionech a krajích. Rozvíjet spolupráci a vzájemné všestranné kontakty mezi soubory, jejich vedoucími a členy. Upevňovat vědomí vnitřní sounáležitosti členů a souborů sdružení. K tomu:
- podporovat místní a regionální aktivity členských folklorních souborů a získávat pro jejich podporu další zainteresované činitele a organizace s důrazem na obecní, městské a krajské zastupitelské orgány, územní úřady, kulturní zařízení a organizace, školy, organizace, jejichž předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, partnerské organizace dětí a mládeže a další,
- místním aktivitám souborů a dalším významným součástem spolkové činnosti věnovat více pozornosti v časopise Folklor, v propagaci činnosti FoS ČR na www stránkách sdružení a dalších informačních a metodických materiálech,
- hledat a prosazovat osvědčené a další formy setkávání a spolupráce členských souborů a jejich členů při nejrůznějších volnočasových aktivitách,
- uspořádat VIII. a IX. Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR (5.2.2005 a únor 2006 Žďár nad Sázavou) s významnou účastí krojovaných souborů a ředitelů členských folklorních festivalů,
- podporovat spolkové povědomí členů FoS ČR užíváním symbolů sdružení (logo, znak, vlajka, znělka ad.).
5) S využitím členství FoS ČR v mezinárodních organizacích IOV, CIOFF, IGF a EFCO vést soubory a jejich členskou základnu k poznávání folkloru a lidového umění jiných zemí (zejména Slovenska, Německa, Francie a budoucích partnerských zemí Evropské unie). Podporovat navazování a prohlubování přátelství, vzájemné návštěvy a výměnné pobyty souborů, pozvání zahraničních souborů na lidové slavnosti a festivaly v ČR a výjezdy členských souborů na festivaly v zahraničí. Napomáhat prezentaci lidového umění Čech, Moravy a Slezska před zahraničními návštěvníky ČR a před veřejností v zahraničí. K tomu zejména:
- rozvíjet aktivní činnost v Národní sekci IOV v ČR, České sekci CIOFF a v IGF,
- spolupracovat s MZV ČR, Správou Českých center, MMR, zastupitelskými úřady jiných zemí v ČR a zastupitelskými úřady ČR v jiných zemích, kam členské soubory nejčastěji vyjíždějí,
- úzce spolupracovat se Sdružením Tradice ČR na propagaci tradiční lidové kultury v zahraničí, na folklorních festivalech, při prezentaci folkloru ČR v Českých centrech a dalších akcích,
- aktivně spolupracovat s Národním osvětovým centrem v Bratislavě, Folklorní unií na Slovensku a dalšími institucemi SR se zaměřením na folklor a lidové umění,
- prohlubovat spolupráci s dalšími zahraničními partnery, se kterými má FoS ČR podepsány dohody a smlouvy a usilovat o uzavření smluvních svazků s institucemi a spolky, působícími v oblasti tradiční lidové kultury v dalších zemích. Pokračovat ve společném česko-slovenském projektu Zpěváček-Slávik uskutečněním koncertů v Bratislavě (8. - 9.10. 2005) a v Praze (říjen 2006),
- pokračovat v realizaci "Dnů tradiční kultury" ve spolupráci s dalšími partnery a usilovat o výraznější rozšíření tohoto projektu. Více využívat možností příhraniční spolupráce a veřejných fondů pro jejich podporu,
- zkvalitňovat systém společného pozvání souborů ze vzdálenějších zemí na folklorní slavnosti a festivaly v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku ("kolečka"),
- ve spolupráci s MZV ČR vydávat každoročně reprezentační skládačku Lidové slavnosti a významné folklorní festivaly v ČR,
- pokračovat v budování databáze informací o zahraničních folklorních festivalech a souborech pro potřeby členů FoS ČR.
6) Ve vnitřní činnosti FoS ČR a jeho sekretariátu posilovat vliv členské základny na zaměření a výsledky práce sdružení. Zlepšovat pravidelné vzájemné kontakty orgánů FoS ČR s členskou základnou, vzájemnou informovanost a spolupráci při řešení problémů. Posilovat činnost výboru a sekretariátu ve prospěch členských souborů a festivalů, pomáhat řešit jejich problémy a oprávněné požadavky. K tomu:
a) v práci výboru a revizní komise:
- každý rok uskutečnit čtyři jednání výboru za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení a nejméně 4 jednání výboru,
- každý rok dvě jednání s řediteli folklorních slavností a festivalů (III, X),
- připravit a svolat nevolební řádnou valnou hromadu FoS ČR v listopadu 2005 (Morava) a 2006 (Čechy),
- rozvíjet plánovitou kontrolní činnost revizní komise, zaměřenou na využívání dotací ze státního rozpočtu.

b) v práci sekretariátu FoS ČR:
- k zabezpečení pravidelné informovanosti o činnosti organizace a folklorním dění v ČR pravidelně vydávat časopis Folklor (6 čísel ročně, podle finančních možností 1 mimořádné číslo) a kalendáře Folklorní akce v ČR 2005 a 2006,
- rozšiřovat informační a poradenskou činnost pro folklorní soubory a festivaly,
- pokračovat v budování archivu z činnosti FoS ČR, folklorního života v ČR a související problematiky (odborná knihovna, tiskoviny, foto, video),
- vyhledávat sponzory pro činnost FoS ČR a majoritní akce sdružení, sjednávat slevy vstupného pro členy do kulturních institucí a na zajímavé akce,
- ve spolupráci s ČRDM zabezpečovat úrazové pojištění členů souborů a odpovědnostní pojištění vedoucích,
- pokračovat ve spolupráci s OSA Praha a napomáhat při řešení autorsko-právních věcí členů FoS ČR,
- ve spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a krajskými orgány vytvářet podmínky pro postupnou profesionalizaci představitelů regionů,
- v zájmu včasné a komplexní informovanosti členské základny a posílení komunikace se soubory více v práci využívat internetu a jeho komunikačních možností.
Návrh je zpracován s výhledem na 2 roky. Valná hromada může uložit výboru jeho dopracování na léta 2007 - 2008, případně je možné program konkretizovat na jednání nevolební valné hromady v listopadu 2006.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 11.07.2005 v 22:48 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA