PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Encyklopedia:
Basic information
Folklore festivals
Festivals abroad
Ensembles and groups
Regional associations
Personalities
Magazine Folklore
Searching

Calendar:
Folklore events
Festivals

Abroad:
Calendar C.I.O.F.F.
Calendar I.O.V.
Festivals abroad
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles

Public:
Authorities of The FoS ČR
Novelties, news,...
Archive 2002
Archive 2001
Basic dokuments
Contracts
Subsidies supplied
Browsing articles

Address book:
Secretariat of The FoS ČR
Leaders of ensembles
Directors of festivals
Representatives of regions

Services:

For registered users

DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Program činnosti Folklorního sdružení ČR na léta 2003-2004

Návrh pro jednání VII. Valné hromady FoS ČR ve Vyškově ve dnech 30.listopadu - 1.prosince 2002.
 1. Pokračovat v rozvoji pravidelných cílevědomých kontaktů vedení FoS ČR se státními a zastupitelskými orgány a významnými organizacemi veřejného života ČR s cílem hájit a prosazovat skupinové zájmy svých členů a napomáhat realizaci cílů a poslání FoS ČR. Úzce spolupracovat s organizacemi dětí a mládeže v péči o rozvoj jejich zdravého života, zájmových a volnočasových aktivit. K tomu zejména:
  • seznamovat členy zastupitelských sborů a jejich výborů a komisí pro rozvoj práce s mládeží, vzdělávání a kulturu, pracovníky ministerstev a Úřadu vlády ČR s výsledky a dalšími záměry činnosti FoS ČR a získávat je pro všestrannou podporu této práce; dále zkvalitňovat spolupráci zejména s oběma komorami Parlamentu ČR, MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MO ČR a MMR ČR,
  • ve spolupráci s organizacemi dětí a mládeže, sdruženými v České radě dětí a mládeže a dalších společných organizacích, získávat podporu MŠMT a dalších státních orgánů a organizací pro rozvoj jejich života, zájmových a volnočasových aktivit,
  • v součinnosti s regionálními folklorními sdruženími prohlubovat spolupráci s krajskými orgány a jejich pracovišti na úsecích kultury, volného času a péče o děti a mládež; prosazovat, aby se folklorní aktivity a činnost folklorních souborů staly významnou součástí jejich práce a byly jimi přiměřeně podporovány,
  • pravidelně a koordinovaně se ucházet o podporu činnosti sdružení a jeho cílů a členských souborů i festivalů v projektech MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MVR ČR, krajských úřadů, Euroregionů, nadací, podnikatelských subjektů místních zastupitelských orgánů a dalších organizací a tím vytvářet nutné finanční zázemí pro realizaci stanov a programu FoS ČR,
  • prostřednictvím aktivní spolupráce se sdělovacími prostředky (Český rozhlas, Česká televize, redakce novin a kulturních časopisů) seznamovat veřejnost s činností souborů a folklorními aktivitami a získávat veřejnost, zejména děti a mládež, pro jejich aktivní účast v tomto životě,
  • ke zvýšení propagace FoS ČR vydávat informační a propagační materiály a drobné tisky,
  • zvyšovat úroveň informačních stránek FoS ČR na internetu, zejména jejich aktuálnost a pružnost v reagování na požadavky veřejnosti.
 2. Ve spolupráci s MŠMT ČR, MK ČR, Centrem kultury Armády ČR, Ústavem lidové kultury ve Strážnici,Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Sdružením Tradice ČR, IPOS - Artama Praha, Národopisným oddělením NM Praha, Maticí Slezskou, Sdružením lidových řemeslníků a výrobců, Sdružením hasičů ČMS, Sdružením historických sídel ČMS, Spolkem pro obnovu venkova, Obcí Slováků v ČR, sportovními organizacemi (Sokol, Klub českých turistů), Asociací kuchařů a cukrářů a dalšími partnery napomáhat rozvoji a propagaci folkloru a lidového umění v ČR s důrazem na práci souborů dětí a mládeže. Organizováním osvědčených akcí vytvářet podmínky k vzájemnému poznávání souborů, výměně jejich zkušeností a prezentaci výsledků jejich práce na veřejnosti. K tomu uskutečnit:

  a) v oblasti rozvoje dětského folkloru:
  • XI. a XII. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem" (Luhačovice, září 2003 a 2004, účast 6 souborů z ČR a 4 zahraničních, programově komponovaný hlavní pořad festivalu, výchovné koncerty, koncert zpěváčků nebo širší představení vybraného souboru, volná vystoupení a přehlídka dětských souborů z ČR),
  • nesoutěžní zemské přehlídky moravských a slezských dětských folklorních souborů (Kroměříž, 7. - 8.6.2003) a českých dětských folklorních souborů (Mělník, červen 2004),
  • koordinaci, podporu a odbornou pomoc regionálním přehlídkám dětských folklorních souborů (leden - duben 2003) ve spolupráci s jednotlivými regionálními sdruženími a odbornou radou pro folklor při IPOS - Artama Praha.


  b) v oblasti rozvoje činnosti folklorních souborů:
  • ve spolupráci s regionálními sdruženími pokračovat v pořádání regionálních přehlídek členských souborů FoS ČR cyklu PRAMENY (2003 - české regiony, 2004 - Morava a Slezsko),
  • ve spolupráci s IPOS - Artama a ÚLK Strážnice posoudit možnosti pokračování celostátních přehlídek choreografií dospělých folklorních souborů,
  • podílet se na přípravě a uspořádání významných lidových folklorních slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
  • ve spolupráci s ÚLK představit činnost FoS ČR na 58. a 59. ročníku MFF ve Strážnici, garantovat obsahové zaměření pořadů a interpretační úroveň souborů a sólistů, zpracovat výhledovou koncepci pořadů.
 3. Usilovat o rozvoj odborných a metodických znalostí a zkušeností vedoucích souborů a jejich členů. Ve spojení s odbornými zařízeními a předními odborníky v oblastech etnografie a folkloristiky zvyšovat jejich znalosti lidové kultury Čech, Moravy a Slezska. Posilovat výchovné poslání souborů dětí a mládeže v duchu tradičních kulturních a mravních hodnot. Zkvalitňovat práci s talenty a jejich uplatňování v činnosti souborů, na folklorních slavnostech a festivalech. K tomu uspořádat:
  • hodnotící a rozborové semináře při přehlídkách dětských folklorních souborů a při přehlídkách Prameny,
  • rozpracovat a připravit k realizaci systém výchovy dětí v členských folklorních souborech a působení souborů na děti a mládež v okruhu jejich působnosti,
  • podporovat regionální sdružení a soubory při pořádání regionálních hudebních a tanečních kursů, seminářů a školení,
  • kursy a semináře s taneční a ekonomickou problematikou a pracovní seminář vedoucích souborů při podzimním výročním setkání vedoucích folklorních souborů a ředitelů slavností a festivalů 2003 (Čechy),
  • koordinaci a podporu regionálních soutěží a přehlídek dětských zpěváčků lidových písní a dalších akcí v práci s mladými talenty,
  • soutěžní celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci 2003 a 2004 (Velké Losiny, 2. - 4. května 2003, květen 2004); uskutečnit koncerty nejlepších účastníků na XII. MFDFS Písní a tancem v Luhačovicích (září 2004),
  • podle finančních možností vydávat odborné vzdělávací a repertoárové publikace dle edičního plánu.
 4. Podporovat vnitřní souborovou činnost a jejich folklorní i spolkové aktivity s důrazem na spojení s místem a regionem působení, výroční a krajové zvyky a obyčeje, spojení s kulturníma veřejným životem v obcích, městech regionech a krajích. Rozvíjet spolupráci a vzájemné všestranné kontakty mezi soubory, jejich vedoucími a členy. Upevňovat vědomí vnitřní sounáležitosti členů a souborů sdružení. K tomu:
  • podporovat místní a regionální aktivity členských folklorních souborů a získávat pro jejich podporu další zainteresované činitele a organizace s důrazem na obecní, městské a krajské zastupitelské orgány, územní úřady, kulturní zařízení a organizace, školy, organizace, jejichž předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, partnerské organizace dětí a mládeže a další,
  • místním aktivitám souborů a dalším významným součástem spolkové činnosti věnovat více pozornosti v časopise Folklor, v propagaci činnosti FoS ČR na www stránkách sdružení a dalších informačních a metodických materiálech,
  • hledat a prosazovat osvědčené a další formy setkávání a spolupráce členských souborů a jejich členů při nejrůznějších volnočasových aktivitách,
  • uspořádat VI. a VII. Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR (8.2.2003 a únor 2004 Žďár nad Sázavou) s významnou účastí krojovaných souborů a ředitelů členských folklorních festivalů,
  • podporovat spolkové povědomí členů FoS ČR užíváním symbolů sdružení (logo, znak, vlajka, znělka ad.).
 5. S využitím členství FoS ČR v mezinárodních organizacích IOV, CIOFF, IGF a EFCO vést soubory a jejich členskou základnu k poznávání folkloru a lidového umění jiných zemí (zejména Slovenska, Německa, Francie a budoucích partnerských zemí Evropské unie). Podporovat navazování a prohlubování přátelství, vzájemné návštěvy a výměnné pobyty souborů, pozvání zahraničních souborů na lidové slavnosti a festivaly v ČR a výjezdy členských souborů na festivaly v zahraničí. Napomáhat prezentaci lidového umění Čech, Moravy a Slezska před zahraničními návštěvníky ČR a před veřejností v zahraničí. K tomu zejména:
  • rozvíjet aktivní činnost v Národní sekci IOV v ČR, České sekci CIOFF a v IGF,
  • spolupracovat s MZV ČR, Správou Českých center, MMR, zastupitelskými úřady jiných zemí v ČR a zastupitelskými úřady ČR v jiných zemích, kam členské soubory nejčastěji vyjíždějí,
  • úzce spolupracovat se Sdružením Tradice ČR na propagaci tradiční lidové kultury v zahraničí, na folklorních festivalech, při prezentaci folkloru ČR v Českých centrech a dalších akcích,
  • aktivně spolupracovat s Národním osvětovým centrem v Bratislavě, Folklorní unií na Slovensku a dalšími institucemi SR se zaměřením na folklor a lidové umění,
  • prohlubovat spolupráci s dalšími zahraničními partnery, se kterými má FoS ČR podepsány dohody a smlouvy a usilovat o uzavření smluvních svazků s institucemi a spolky, působícími v oblasti tradiční lidové kultury v dalších zemích. Uskutečnit dvoustranná jednání k uzavření partnerských smluv s dalšími zeměmi Evropy (Maďarsko),
  • pokračovat ve společném česko-slovenském projektu Zpěváček-Slávik uskutečněním koncertů v Bratislavě (21.9. 2003) a v Praze (září 2004),
  • pokračovat v realizaci "Dnů tradiční kultury" ve spolupráci s dalšími partnery a usilovat o výraznější rozšíření tohoto projektu do dalších zemí Visegrádské čtyřky. Více využívat možností příhraniční spolupráce a veřejných fondů pro jejich podporu,
  • zkvalitňovat systém společného pozvání souborů ze vzdálenějších zemí na folklorní slavnosti a festivaly v ČR, v Polsku a na Slovensku ("kolečka"),
  • ve spolupráci s MZV ČR vydávat každoročně reprezentační skládačku Lidové slavnosti a významné folklorní festivaly v ČR,
  • pokračovat v budování databáze informací o zahraničních folklorních festivalech a souborech pro potřeby členů FoS ČR.
 6. Ve vnitřní činnosti FoS ČR a jeho sekretariátu posilovat vliv členské základny na zaměření a výsledky práce sdružení. Zlepšovat pravidelné vzájemné kontakty orgánů FoS ČR s členskou základnou, vzájemnou informovanost a spolupráci při řešení problémů. Posilovat činnost výboru a sekretariátu ve prospěch členských souborů a festivalů, pomáhat řešit jejich problémy a oprávněné požadavky. K tomu:

  a) v práci výboru a revizní komise:
  • každý rok uskutečnit čtyři jednání výboru za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení a nejméně 4 jednání výboru,
  • každý rok dvě jednání s řediteli folklorních slavností a festivalů (III, X),
  • výroční setkání vedoucích členských souborů a ředitelů festivalů v listopadu 2003 v Čechách,
  • připravit a svolat řádnou valnou hromadu FoS ČR v listopadu 2004 (Severní Morava)
  • na jednání příští valné hromady připravit návrh na změny stanov FoS ČR,
  • rozvíjet plánovitou kontrolní činnost revizní komise, zaměřenou na využívání dotací ze státního rozpočtu.
  b) v práci sekretariátu FoS ČR:
  • k zabezpečení pravidelné informovanosti o činnosti organizace a folklorním dění v ČR pravidelně vydávat časopis Folklor (6 čísel ročně, podle finančních možností 1 mimořádné číslo) a kalendáře Folklorní akce v ČR 2003 a 2004,
  • rozšiřovat informační a poradenskou činnost pro folklorní soubory a festivaly,
  • pokračovat v budování archivu z činnosti FoS ČR, folklorního života v ČR a související problematiky (odborná knihovna, tiskoviny, foto, video),
  • vyhledávat sponzory pro činnost FoS ČR a majoritní akce sdružení, sjednávat slevy vstupného pro členy do kulturních institucí a na zajímavé akce,
  • ve spolupráci s ČRDM zabezpečovat úrazové pojištění členů souborů,
  • pokračovat ve spolupráci s OSA Praha a napomáhat při řešení autorsko-právních věcí členů FoS ČR,
  • ve spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a krajskými orgány vytvářet podmínky pro postupnou profesionalizaci představitelů regionů,
  • v zájmu včasné a komplexní informovanosti členské základny a posílení komunikace se soubory více v práci využívat internetu a jeho komunikačních možností.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 4 názory)


Moc děkujeme za podněty, omlouvám se, že reagujeme tak pozdě. Vedení FoS ČR se snaží prosadit v ČT více prostoru, ale není to snadné. Snad v lednu příštího roku by se měla objevit možnost pravidelné relace, ne však v hlavních vysílacích časech. Určitě by věci pomohlo poslat tento názor také do ČT, což by naši snahu podpořilo. Využívání archivních materiálů je možné a někdy se tak i děje, pokud máte zájem, přihlaste se na sekretariátu.


27.11.2002 v 13:57Vili Dekan

Myslím si, že v budoucnu by mohl být rámcový program (zaměření) činnosti zavěšen na webu ještě dříve (mnohem dříve)a měla by být propagována možnost se k němu vyjádřit. Pomohlo by to jak výboru při sestavování výsledné podoby programu činnosti, předkládanému ke schválení Valné hromadě, tak by to zjednodušilo diskusi v rámci VH a případné doplňující návrhy. Ale protože ne všichni čtou jen www.fos.cz, někteří také www.folklor.cz nebo se aktivně zúčastňují i-konferencí (např. folklor@pandora.cz), měl by FoS ČR využít k předprojednání svých záměrů i tyto, tedy v co nejširším spektru možností. Místo toho mám ale pocit, že řada členů FoS ČR i dalších folkloristů se např. konferencím vyhýbá - zdůvodňuje to např. nedostatkem času. Takže i zlepšení komunikace a její rozšíření mi nějak v programu chybí. Jako by se folklor dělal jenom ve FoSu a přes regionální sdružení, bez pěšáků!


22.11.2002 v 13:11Helena Pokorná

Připojuji se k předchozímu příspěvku, aby FOS zařadil do svého programu zvýšenou snahu o prezentaci folkloru získáním pravidelného prostoru v programové skladbě ČT.


19.11.2002 v 10:37Vlastislav Sofka

Navrhuji do programu zahrnout následující body:

- Zvýšit "tlak" na větší možnost mediální prezentace folkloru v ČT.
- Umožnit využití archivních materiálů FoSČR, a to jak pro soubory, tak i pro další zájemce o folklor.


DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 05.11.2002 v 15:22 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA