PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

S T A N O V Y Folklorního sdružení České republiky

Novela původních Stanov sdružení přijatá 20.11.2004, kterou se upravily Stanovy přijaté ustavující valnou hromadou FoS v Pardubicích dne 8.5.1990 a novela přijatá dne 21.11.1992.
§ 1
Základní ustanovení
1/1 Název organizace je Folklorní sdružení České republiky, zkratka FoS ČR.
1/2 Sídlem sdružení je Praha.
1/3 Sdružení působí na území Čech, Moravy a Slezska.
1/4 Sdružení je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací dětí a mládeže.
1/5 Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
1/6 Sdružení může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí.
§ 2
Poslání a cíle Folklorního sdružení ČR
2/1 Posláním FoS ČR je:
2/1.1 sdružovat folklorní soubory a festivaly, jejichž členové, děti, mládež i dospělí se aktivně účastní prezentace tanečního, hudebního a slovesného folkloru a rozvíjení lidových tradic a kultury ČR,
2/1.2 činnost programová, ediční, ekonomická, organizační, koordinační a zastupování zájmů,
2/1.3 sdružovat osoby nebo skupiny osob, které mají zájem o činnost a program FoS ČR.
2/2 Cílem FoS ČR je:
2/2.1 přispívat k vytváření možností a podmínek činnosti kolektivů i jednotlivců, hájit jejich zájmy vůči vrcholovým státním a zastupitelským orgánům a jiným organizacím,
2/2.2 rozvíjet spolupráci mezi regionálními sdruženími (autonomními součástmi FoS ČR), soubory, skupinami, členskými festivaly, i jednotlivci. Rozvíjet činnost krajských kanceláří FoS ČR,
2/2.3 spolupracovat s odbornými, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se obdobnou problematikou v naší republice i v zahraničí. Ve spolupráci s nimi provádět odbornou poradenskou a konzultační činnost pro členy FoS ČR,
2/2.4 ve spolupráci s organizacemi cestovního ruchu spoluvytvářet podmínky pro prezentaci regionálních a místních tradic našeho národa a na území naší republiky žijících národností,
2/2.5 pořádat samostatně nebo i ve spolupráci s jinými organizacemi besedy, výstavy, festivaly, přehlídky, koncerty, vzdělávací kurzy a semináře, odborná sympozia, pobyty a stáže, burzy apod.,
2/2.6 šířit informace týkající se okruhu činnosti FoS ČR, folklorních souborů, festivalů, slavností a folklorního hnutí,
2/2.7 pečovat o ochranu autorských a jiných práv svých členů,
2/2.8 vykonávat činnosti prospěšné FoS ČR a jeho členům, které nejsou v rozporu s jeho posláním a zákony ČR a EU,
2/2.9 spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci ČR i v zahraničí a v nich zastupovat zájmy členů na základě oboustranně prospěšné spolupráce,
2/2.10 vyhledávat spolupořadatele, sponzory a podporovatele svých činností,
2/2.11 budovat ekonomické a majetkové zázemí pro svou činnost a činnost svých členů.
§ 3
Členství ve FoS ČR
3/1 Členství ve FoS ČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacení vstupního poplatku.
3/2 Členy FoS ČR jsou:
3/2.1 řádní členové
3/2.1.1. folklorní kolektivy
3/2.1.2 jednotlivci
3/2.1.3 folklorní festivaly a slavnosti
3/2.2 čestní členové
3/2.3 přispívající členové
3/3 Členství ve FoS ČR zaniká vystoupením, které člen sdělí sekretariátu písemnou formou, zánikem kolektivu, úmrtím jednotlivce nebo zrušením festivalu či slavností.
3/4 O čestném členství rozhoduje výbor FoS ČR.
3/5 Člen, který nezaplatil členské příspěvky za příslušný kalendářní rok, ztrácí výhody člena (nemá právo hlasovat na valné hromadě, neobdrží delegační lístek na valnou hromadu, nejsou mu zasílány nebo potvrzeny členské průkazy, neobdrží případnou dotaci, nemá nárok na časopis Folklor).
3/6 Členství člena, který po dva po sobě jdoucí roky neplní své členské povinnosti, řeší individuálně výbor FoS ČR.
§ 4
Práva a povinnosti členů FoS ČR
4/1 Aktivně se účastnit života FoS ČR. Být informován o činnosti FoS ČR a pomáhat při realizaci společně přijatých usnesení. Podávat orgánům FoS ČR návrhy na činnost organizace.
4/2 Delegovaní zástupci členských kolektivů, festivalů a jednotlivci mají právo volit na shromážděních FoS ČR a být voleni do orgánů FoS ČR v případě, mají-li splněny své členské povinnosti.
4/3 Členové FoS ČR mají právo účastnit se hlasování prostřednictvím svých delegovaných zástupců nebo osobně na shromážděních FoS ČR, podávat návrhy pro jednání shromáždění FoS ČR nebo na jejich svolání.
4/4 Vytvářet regionální folklorní sdružení k obhajování skupinových zájmů. Regionální folklorní sdružení plní cíle a poslání FoS ČR v příslušném regionu a mají samostatnou právní subjektivitu. Spolupráce výborů regionálních sdružení s výborem FoS ČR se uskutečňuje na principech vzájemné shody.
4/5 Základní povinností člena FoS ČR je platit řádně členské příspěvky a v případě zvolení plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá usnesení.
4/6 Čestní a přispívající členové nemají povinnosti řádných členů FoS ČR.
4/7 Povinností člena sdružení je rozvíjet vlastní činnost, spolupracovat s dalšími na úrovni kraje, města nebo obce a podílet se na činnosti krajské kanceláře a regionálních folklorních sdružení.
§ 5
Orgány FoS ČR
5/1 Nejvyšším orgánem je valná hromada FoS ČR.
5/1.1 Valné hromadě přísluší zhodnotit plnění úkolů FoS ČR, stanovit úkoly výboru, určit program práce FoS ČR na období do příští valné hromady, volit a odvolávat členy výboru, usnášet se o změně stanov a projednávat návrhy podané výborem nebo členy sdružení, schvalovat výši členských příspěvků.
5/1.2. Valnou hromadu svolává výbor nejméně lx za kalendářní rok písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánka obsahuje datum, dobu a místo konání, pořad a opis návrhů, které výbor hodlá valné hromadě předložit k projednání.
5/1.3 Člen, který plní své členské povinnosti, obdrží současně s pozvánkou a materiály na valnou hromadu také delegační lístek opravňující k hlasování. V případě nutnosti opravňuje delegační lístek signovaný podpisem vedoucího příslušného souboru k jeho zastupování i k hlasování na valné hromadě prostřednictvím předkladatele delegačního lístku.
5/1.4 Výbor FoS ČR je povinen svolat valnou hromadu:
5/1.4.1 k projednání záležitostí, které přísluší výlučně valné hromadě,
5/1.4.2 vyžádají-li si to zájmy sdružení,
5/1.4.3 požádá-li o to jedna třetina zástupců členských kolektivů a jednotlivců je výbor povinen svolat mimořádnou valnou hromadu.
5/1.5 Platné usnesení valné hromady, schválení změny stanov, příp. zrušení FoS ČR vyžadují, aby bylo přijato nadpoloviční většinou delegátů. Hlasování se děje aklamací pomocí hlasovacích lístků. Požádá-li o to kterýkoliv člen s hlasovacím právem, hlasuje se tajně.
5/1.6 Nesejde-li se ve stanovené době nadpoloviční počet oprávněných delegátů, začíná za hodinu poté usnášeníschopná valná hromada bez ohledu na počet přítomných delegátů.
5/2 Výbor FoS ČR
5/2.1. je výkonným orgánem, kterému přísluší:
5/2.1.1 vykonávat usnesení valné hromady,
5/2.1.2 vykonávat vše, co v jiných usneseních je výboru výslovně vyhrazeno,
5/2.1.3 předkládat valné hromadě :
- zprávu o činnosti za uplynulé období,
- návrhy na činnost FoS ČR na nadcházející období,
- zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
- návrhy na výši členských příspěvků,
- návrhy prostředků a způsobů zajištění a realizování schválené činnosti sdružení,
5/2.1.4 spolupracovat s regionálními folklorními sdruženími.
5/2.2 Počet členů výboru je devět :
- 8 členů (předseda, 2 místopředsedové a ostatní členové) volených valnou hromadou,
- tajemník, schvalovaný do výboru valnou hromadou na návrh výboru nebo delegátů.
5/2.3 Honorované funkce jsou předseda a tajemník sdružení.
Výbor sdružení může na základě svého usnesení formou dohody o provedení práce dále honorovat důležité činnosti spojené s plněním úkolů FoS ČR.
5/2.4 Funkční období členů výboru jsou čtyři roky. Člen výboru může být odvolán valnou hromadou, může se také své funkce vzdát.V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení schválí výbor FoS ČR.
5/2.5 Výbor po každé volbě volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a případné další funkcionáře. Volba se provádí tajným nebo přímým hlasováním. Souhlasí-li zvolení členové, mohou být funkce obsazeny též na základě počtu získaných hlasů při volbě do výboru.
5/2.6 Pro rozhodování o důležitých otázkách činnosti FoS ČR svolává předseda výbor sdružení, revizní komisi a předsedy regionálních folklorních sdružení na schůzi a to nejméně lx za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena výboru musí být schůze výboru svolána nejpozději do tří týdnů ode dne doručení žádosti.
5/2.7 Schůze výboru řídí předseda nebo místopředseda.
5/2.8 Schůze výboru jsou veřejné a výbor má oznamovací povinnost vůči regionálním folklorním sdružením o místu, datu a době konání schůze.
5/2.9 Výbor rozhoduje o všech aktuálních činnostech sdružení včetně organizačních a hospodářských věcí.
5/2.10 Výbor schvaluje čestné členství.
5/2.11 V případě potřeby může výbor ze svého středu k řízení a organizaci běžné činnosti zvolit předsednictvo výboru, na něž přenese část svých pravomocí.
5/2.12 K výkonu, organizaci a řízení jednotlivých činností může výbor sdružení zřizovat komise, jejichž pravomoc a oblast působnosti vždy vymezí.
§ 6
Hospodaření FoS ČR
6/1 Hospodaření FoS ČR se řídí Zásadami hospodaření, které schvaluje výbor.
6/2 Majetek FoS ČR tvoří:
6/2.1 členské příspěvky
6/2.2 příjmy z vlastního majetku a činnosti
6/2.3 subvence a dotace
6/2.4 dary, odkazy, dědictví a jiné prostředky.
6/3 Finanční prostředky jsou v míře nezbytné uloženy v pokladně FoS ČR. Jejich výši stanoví výbor sdružení. Ostatní prostředky jsou vedeny na účtu v peněžním ústavu.
Dispoziční právo k prostředkům na účtu mají vždy dva z těchto funkcionářů: předseda, místopředsedové, tajemník a nejvýše dva členové výboru. Je-li obsazena funkce účetního, pak též účetní.
6/4 V případě zřízení podúčtu s odlišným dispozičním právem musí být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby. Toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet. Jednou z těchto osob musí být tajemník sdružení nebo účetní.
6/5 Evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku zajišťuje tajemník FoS ČR ve spolupráci s účetním. Správa majetku a řešení hospodářských otázek přísluší výboru sdružení. Při změně funkcionářů FoS ČR s dispozičním právem k účtu v peněžním ústavu nebo účetního se prostředky a majetek předávají protokolárně.
6/6 Kontrolu hospodaření FoS ČR a všech jeho úseků provádí revizní komise nejméně jednou za tři měsíce. Revizní komise musí mít nejméně tři členy a je volena valnou hromadou. Funkční období revizní komise činí čtyři roky.
6/7 Základní vstupní příspěvek každého kolektivu je 100,-- Kč, jednotlivce 50,- Kč. Vstupní příspěvek je nutno uhradit poštovní poukázkou s anotací na adresu sdružení.
6/8 Výše členských příspěvků je schvalována valnou hromadou vždy na období dvou kalendářních let. Členské příspěvky je nutno uhradit poštovní poukázkou s uvedením zprávy pro příjemce (účel platby, počet členů, charakter kolektivu) vždy do konce měsíce února příslušného roku.
6/9 Neplatící členské kolektivy upozorní sekretariát sdružení upomínkami.
§ 7
Ustanovení závěrečná
7/1 Folklorní sdružení ČR může zaniknout rozhodnutím valné hromady. Dle usnesení valné hromady provádí likvidaci majetku a veškerá majetkoprávní vypořádání výbor sdružení prostřednictvím valnou hromadou jmenované a schválené likvidační komise.
7/2 V případě, že sdružení zanikne bez rozhodnutí valné hromady, řeší veškeré majetkoprávní úkony výbor FoS ČR prostřednictvím likvidační komise, kterou sám ustaví na svém jednání a jejímiž členy jsou též zástupci regionálních folklorních sdružení.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 11.07.2005 v 23:19 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA