PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Návrh stanov Folklorního sdružení České republiky -revize číslo 5

Folklorní sdružení ČR
§ 1
Základní ustanovení
1) Název organizace je Folklorní sdružení České republiky, zkratka FoS ČR.
2) Sídlem sdružení je Praha.
3) Sdružení působí na území České republiky.
4) Sdružení je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací, zejména dětí a mládeže a dalších fyzických a právnických osob.
5) Sdružení je právnickou osobou.
6) Sdružení může spolupracovat nebo se sdružovat s jinými organizacemi v České republice nebo i v zahraničí.
§ 2
Poslání a cíle Folklorního sdružení ČR
1) Posláním FoS ČR je:
b) sdružovat své členy, kteří se aktivně účastní prezentace tanečního, hudebního a slovesného folkloru a rozvíjení lidových tradic a kultury
c) činnost programová, ediční, ekonomická, organizační, koordinační a zastupování zájmů svých členů,
d) sdružovat osoby nebo skupiny osob, které mají zájem o činnost a program FoS ČR.
2) Cílem FoS ČR je:
b) přispívat k vytváření možností a podmínek činnosti svých členů, hájit jejich zájmy vůči státním a zastupitelským orgánům a jiným organizacím,
c) spolupracovat a koordinovat činnost mezi FoS ČR, regionálními sdruženími a členy FoS ČR. Rozvíjet činnost krajských kanceláří FoS ČR.
d) spolupracovat s odbornými, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se obdobnou problematikou v České republice i v zahraničí. Ve spolupráci s nimi provádět odbornou poradenskou a konzultační činnost pro členy FoS ČR,
e) ve spolupráci s organizacemi cestovního ruchu spoluvytvářet podmínky pro prezentaci regionálních a místních tradic našeho národa a na území České republiky žijících národností,
f) pořádat samostatně nebo i ve spolupráci s jinými organizacemi besedy, výstavy, festivaly, přehlídky, koncerty, vzdělávací kurzy a semináře, odborná sympozia, pobyty a stáže, burzy apod.,
g) šířit a poskytovat informace o činnostech FoS ČR a jeho členů,
h) pečovat o ochranu autorských a jiných práv svých členů,
i) při spolupráci nebo se sdružování s obdobnými organizacemi v ČR i v zahraničí v nich zastupovat zájmy členů na základě oboustranně prospěšné spolupráce,
j) vyhledávat spolupořadatele, sponzory a podporovatele svých činností,
k) budovat ekonomické a majetkové zázemí pro svou činnost a činnost svých členů.
§ 3
Členství ve FoS ČR
1) Členství jednotlivců, kolektivů a festivalů ve FoS ČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, doručené na sekretariát FoS ČR a po zaplacení vstupního poplatku.
2) Členy FoS ČR jsou:
a) řádní členové - dále uvedení řádní členové, kteří řádně platí členské příspěvky a dodržují svá práva a povinnosti člena:
i) folklorní kolektivy
ii) jednotlivci
iii) folklorní festivaly a slavnosti
b) čestní členové
c) mimořádní členové
3) Řádní členové FoS ČR mohou ustavovat regionální folklorní sdružení s vlastní právní subjektivitou. Spolupráce regionálních folklorních sdružení a FoS ČR se uskutečňuje na principech vzájemné dohody.
4) Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena sekretariátu FoS ČR. Členství může dále zaniknout ukončením činnosti kolektivu, zrušením festivalu nebo úmrtím jednotlivce.
5) O čestném a mimořádném členství rozhoduje výbor FoS ČR a jejich status je definován organizačním řádem sdružení.
6) Řádný člen, který nezaplatil členské příspěvky za příslušný kalendářní rok, ztrácí výhody řádného člena dle § 4 odst. 1
7) Členství řádného člena, který po dva po sobě jdoucí roky neplní své členské povinnosti, může výbor FoS ČR zrušit.
§ 4
Práva a povinnosti řádných členů FoS ČR
1) Práva řádných členů
a) být informován o činnosti FoS ČR, hlasovat prostřednictvím svých delegovaných zástupců nebo osobně na shromážděních FoS ČR, podávat návrhy pro jednání shromáždění FoS ČR nebo návrh na jejich svolání.
b) být volen do orgánů FoS ČR,
c) mít možnost čerpat dotace prostřednictvím FoS ČR, obdržet časopis Folklor, popřípadě jiné tiskoviny, a obdržet členský průkaz
d) Delegovaní zástupci řádných členů mají právo volit na shromážděních FoS ČR a být voleni do orgánů FoS ČR jen v případě, mají-li splněny své členské povinnosti.
e) kdykoliv ukončit své členství písemným oznámením na sekretariátu.
2) Povinnosti řádných členů
a) Základní povinností člena FoS ČR je platit řádně členské příspěvky a v případě zvolení do orgánů plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá usnesení.
b) Aktivně se účastnit života FoS ČR. Sledovat informace o činnosti FoS ČR a pomáhat při realizaci společně přijatých usnesení. Podávat orgánům FoS ČR návrhy na činnost.
c) Rozvíjet vlastní činnost a spolupracovat s orgány FoS ČR a dle svého uvážení a možností s regionálními sdruženími FoS ČR, a orgány kraje, regionu nebo obce.
§ 5
Orgány FoS ČR
1) Nejvyšším orgánem je valná hromada FoS ČR.

a) Valná hromada:
i) hodnotí plnění úkolů FoS ČR, výboru a revizní komise,
ii) schvaluje program práce FoS ČR na období do příští valné hromady,
iii) stanoví úkoly výboru a revizní komisi.
iv) volí a odvolává členy orgánů sdružení,
v) usnáší se o změně stanov a projednává návrhy podané výborem nebo členy sdružení,
vi) schvaluje výši vstupních a členských příspěvků,
vii) bere na vědomí a schvaluje zprávy dle odstavce 2 a)
b) Valnou hromadu svolává výbor nejméně jedenkrát za kalendářní rok písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánka obsahuje datum, dobu a místo konání, pořad a opis návrhů, které výbor hodlá valné hromadě předložit k projednání.
c) Řádný člen obdrží současně s pozvánkou i delegační lístek opravňující k hlasování. Platný delegační lístek musí být podepsán představitelem (statutárním zástupcem) řádného člena a určovat osobu delegáta. Po odevzdání platného delegačního lístku obdrží delegát hlasovací lístek.
d) Výbor FoS ČR je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu:
i) k projednání záležitostí, které přísluší výlučně valné hromadě,ii) jestliže to podle jeho názoru vyžadují zájmy sdružení,
iii) požádá-li o to prokazatelně jedna třetina řádných členů
e) Valná hromada je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny delegátů řádných členů. V případě, že je ve stanovené době zahájení menší účast delegátů, ale větší než 20 % delegátů řádných členů, začíná s třicetiminutovým zpožděním valná hromada, která je usnášeníschopná dosaženou účastí.
f) Jakékoli hlasování valné hromady, např. o usnesení, změně stanov, zrušení sdružení, volbě orgánů sdružení, je platné, jestliže je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Hlasování se provádí aklamací pomocí hlasovacích lístků. Požádá-li o to kterýkoliv delegát, hlasuje se tajně. Volba orgánů sdružení se provádí v souladu s volebním řádem sdružení.
2) Výbor FoS ČR
a) je nejvyšším výkonným orgánem sdružení mezi zasedáními valných hromad; rozhoduje o všech činnostech sdružení včetně organizačních, ekonomických a hospodářských věcí a dalších, které mu přísluší, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě:
i) vykonává usnesení valné hromady,
ii) řídí a rozhoduje ve věcech, které jsou mu stanovami vyhrazeny.
iii) předkládá valné hromadě :
(1) zprávu o činnosti za uplynulé období,
(2) návrhy na činnost FoS ČR na nadcházející období,
(3) zprávu o hospodaření,
(4) návrhy na výši vstupních poplatků a členských příspěvků,
(5) návrhy způsobů zajištění a realizování schválené činnosti sdružení
(6) spolupracuje s regionálními folklorními sdruženími.
b) výbor se skládá s 8 členů, volených valnou hromadou a tajemníka, který je schválen valnou hromadou.
c) Výbor sdružení může na základě svého usnesení přijmout zaměstnance do pracovního poměru a formou dohody o provedení práce dále odměňovat důležité činnosti spojené s plněním úkolů FoS ČR.
d) Funkční období členů výboru jsou čtyři roky. Člen výboru může být odvolán valnou hromadou, může se také své funkce vzdát.V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení vezme na vědomí výbor FoS ČR. Za odstupujícího člena může výbor FoS ČR kooptovat nového člena. Na nejbližším zasedání valné hromady musí být kooptace schválena nebo zvolena jiná osoba za člena výboru.
e) Výbor po svém zvolení volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a případné další funkcionáře. Předseda výboru je nejvyšším představitelem (statutárním zástupcem) FoS ČR, který je odpovědný za činnost a fungování sdružení v plném rozsahu. Předseda výboru je současně předsedou FoS ČR.
f) Předseda svolává výbor sdružení nejméně 4x za rok. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena výboru musí být schůze výboru svolána nejpozději do tří týdnů ode dne doručení žádosti. Jednání výboru s hlasem poradním se účastní předsedové regionálních sdružení a členové revizní komise. Činnost, rozhodování, pravomoci a odpovědnosti výboru sdružení jsou upraveny organizačním a jednacím řádem výboru.
g) Schůze výboru řídí předseda nebo pověřený místopředseda.
h) Schůze výboru jsou veřejné a výbor má oznamovací povinnost vůči regionálním folklorním sdružením a revizní komisi o místu, datu a době konání schůze.
i) Výbor schvaluje čestné členství a mimořádné členství.
j) V případě potřeby může výbor ze svého středu k řízení a organizaci běžné činnosti zvolit předsednictvo výboru, na něž může přenést část svých pravomocí, které jsou upraveny v organizačním a jednacím řádu výboru sdružení.
k) K výkonu, organizaci a řízení činnosti může výbor sdružení ustavit sekretariát sdružení, krajské kanceláře a komise, jejichž pravomoci a působnost vždy prokazatelným způsobem vymezí.
3) Kontrolní a revizní komise
a) Je kontrolním orgánem sdružení a je povinna vykonávat usnesení valné hromady a je za svou činnost odpovědna valné hromadě, které předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období.
i) Je zodpovědná za provádění kontroly hospodaření, inventarizace majetku a činnosti výboru.
ii) Provádí kontrolu plnění usnesení valné hromady a plnění plánu činnosti sdružení v souladu s organizačním a jednacím řádem komise
b) Je volena valnou hromadou v souladu s volebním řádem sdružení.
c) Má nejméně pět členů
d) Funkční období členů jsou čtyři roky
e) Provádí kontrolu hospodaření FoS ČR nejméně 4x ročně. Podle potřeby provádí kontrolu hospodaření s prostředky FoS ČR (finanční příspěvky nebo majetek) u členů a regionálních sdružení.
f) Na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
§ 6
Hospodaření FoS ČR
1) Hospodaření FoS ČR se řídí Zásadami hospodaření, které schvaluje výbor.
2) Majetek sdružení tvoří hmotný, (movitý a nemovitý) a nehmotný majetek:
a) členské příspěvky.
b) příjmy z vlastního majetku a činnosti
c) subvence a dotace
d) dary, odkazy, dědictví a jiné prostředky
3) Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně FoS ČR. Pokladní limit stanoví výbor sdružení. Ostatní finanční prostředky jsou vedeny na účtech v peněžním ústavu.
4) Dispoziční právo k účtu sdružení má předseda a oba místopředsedové a ekonom. Platební příkaz musí být opatřen podpisy dvou osob s dispozičním právem a jeden z podepsaných musí být vždy předseda.
5) V případě zřízení podúčtu s odlišným dispozičním právem musí být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby. Toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet. Jednou z těchto osob musí být vždy předseda sdružení.
6) Evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku pověří předseda FoS ČR některého ze stálých zaměstnanců FoS ČR. Správa majetku a řešení hospodářských otázek přísluší výboru sdružení. Při změně funkcionářů FoS ČR s dispozičním právem k účtu v peněžním ústavu nebo účetního se prostředky a majetek předávají protokolárně. Za majetek sdružení odpovídá předseda.
7) Výše členských příspěvků a vstupních poplatků je schvalována valnou hromadou vždy na období dvou kalendářních let.
§ 7
Ustanovení závěrečná
1) Folklorní sdružení ČR může zaniknout rozhodnutím valné hromady. Dle usnesení valné hromady provádí likvidaci majetku a veškerá majetkoprávní vypořádání buď výbor sdružení nebo valnou hromadou schválená likvidační komise.
2) V případě, že sdružení zanikne bez rozhodnutí valné hromady, řeší veškeré majetkoprávní úkony výbor FoS ČR prostřednictvím likvidační komise, kterou sám ustaví na svém jednání a jejímiž členy mohou být též zástupci regionálních folklorních sdružení.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 29.07.2005 v 16:00 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA