PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

OBECNÝ PROGRAM ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR 2005 - 2008

Poslední výbor FoS ČR schválil aktuální program činnosti na období 2005 - 2008
1) Rozvoj kontaktů vedení FoS ČR. K tomu zejména:
1.1. spolupracovat se členy zastupitelských sborů a jejich výborů a komisí pro rozvoj práce s mládeží, vzdělávání a kulturu, pracovníky ministerstev a Úřadu vlády ČR, seznamovat je s výsledky a dalšími záměry činnosti FoS ČR a získávat je pro všestrannou podporu této práce; dále zkvalitňovat spolupráci zejména s oběma komorami Parlamentu ČR, MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MO ČR a MMR ČR,
1.2. spoluprací s organizacemi dětí a mládeže sdruženými v České radě dětí a mládeže a v dalších společných organizacích a získávat podporu MŠMT, MK ČR i dalších státních orgánů a organizací pro rozvoj jejich života, zájmových a volnočasových aktivit,
1.3. prohlubovat spolupráci s krajskými orgány a jejich pracovišti na úsecích kultury, volného času a péče o děti a mládež v součinnosti s regionálními folklorními sdruženími a prosazovat vnímání činnosti folklorních souborů jako významné součásti jejich práce a přiměřenou podporu,
1.4. ucházet se o dotace v rámci projektů MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MVR ČR, krajských úřadů, Evropské unie, nadací, podnikatelských subjektů, místních zastupitelských orgánů a dalších organizací,
1.5. rozvíjet spolupráci se sdělovacími prostředky (Český rozhlas, Rádio Proglas, DTA, Česká televize, redakce novin a kulturních časopisů) a seznamovat veřejnost s činností sdružení a s folklorními aktivitami členských souborů a festivalů a získávat veřejnost, zejména děti a mládež, pro jejich účast na aktivitách folklorního hnutí,
1.6. pravidelně vydávat informační a propagační materiály a drobné tisky,
1.7. trvale zvyšovat úroveň informačních stránek FoS ČR na internetu, zejména jejich aktuálnost a reagovat na požadavky členských souborů a festivalů, spolupracujících partnerů a veřejnosti.
2) Spoluprací s partnery napomáhat rozvoji a folkloru a lidové kultury v ČR. K tomu uskutečnit:
2.1. v oblasti prezentace dětského folkloru
2.1.1. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem" (Luhačovice, účast souborů z ČR a 5 zahraničních, programově komponovaný hlavní pořad festivalu, výchovné koncerty, koncert zpěváčků nebo širší představení vybraného souboru, volná vystoupení a přehlídka dětských souborů z ČR),
2.1.2. nesoutěžní zemské přehlídky moravských a slezských dětských folklorních souborů (Liptál) a českých dětských folklorních souborů (Praha)
2.1.3. poskytnout koordinaci, podporu a odbornou pomoc(leden - duben) ve spolupráci s jednotlivými regionálními sdruženími a odbornou radou pro folklor při NIPOS - Artama Praha v roce 2005 a 2007.
2.2. v oblasti prezentace činnosti folklorních souborů:2.2.1. novými podněty iniciovat projekt Prameny a ve spolupráci s regionálními sdruženími pokračovat v pořádání regionálních přehlídek členských souborů FoS ČR tohoto cyklu
2.2.2. ve spolupráci s NIPOS - Artama a NÚLK Strážnice (pod patronací Koordinační rady pro folklor) posoudit možnosti pořádání celostátních přehlídek dospělých folklorních souborů,
2.2.3 iniciativně se podílet na přípravě a uspořádání členských folklorních slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
2.2.4 představit činnost FoS ČR na MFF ve Strážnici, garantovat obsahové zaměření pořadu sdružení a interpretační úroveň vybraných souborů a sólistů v souladu s výhledovou koncepcí pořadů FoS ČR,
2.2.5 napomáhat folklorním souborům v propagaci na internetových stránkách i vyhledáváním sponzorských prostředků vyčleněných k tomuto účelu?
3) Rozvoj odborných a metodických znalostí vedoucích a jejich souborů. K tomu uspořádat:
3.1. hodnotící a rozborové semináře při přehlídkách dětských folklorních souborů a při přehlídkách Prameny,
3.2. rozpracovat a připravit k realizaci systém výchovy dětí v členských folklorních souborech a působení souborů na děti a mládež v okruhu jejich působnosti,
3.3. podporovat regionální sdružení a soubory při pořádání regionálních hudebních a tanečních kursů, seminářů a školení,
3.4. kursy a semináře s taneční a ekonomickou problematikou a pracovní seminář vedoucích souborů při valné hromadě,
3.5. semináře k problematice podvojného účetnictví pro účetní a ekonomy členských folklorních souborů a festivalů,
3.6. koordinaci a podporu regionálních soutěží a přehlídek dětských zpěváčků lidových písní a dalších akcí v práci s mladými talenty,
3.7. soutěžní celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci
3.8. věnovat pozornost dětských sólových hráčům na hudební nástroje tradičních sestav české, moravské a slezské lidové hudby a hledat partnery pro realizaci přehlídky dětských interpretů na hudební nástroje (housle, cimbál, dudy, klarinet ad.)
3.9. podle finančních možností vydávat odborné vzdělávací a repertoárové publikace dle edičního plánu.
4) Podpora vnitřní souborové činnosti a spolkové aktivity. K tomu:
4.1. vyhlásit Den folkloru (Den lidových tradic nebo Den Folklorního sdružení) pravidelně třetí květnový víkend - výroční den založení sdružení a tím posílit vnitřní spolkovou sounáležitost členských souborů sdružení i povědomí široké veřejnosti o jeho programu a činnosti,
4.2. podporovat místní a regionální aktivity členských folklorních souborů a získávat pro jejich podporu další zainteresované činitele a organizace s důrazem na obecní, městské a krajské zastupitelské orgány, územní úřady, kulturní zařízení a organizace, školy, organizace, jejichž předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, partnerské organizace dětí a mládeže a další,
4.3. místním aktivitám souborů a dalším významným součástem spolkové činnosti věnovat více pozornosti v časopise Folklor, v propagaci činnosti FoS ČR na www stránkách sdružení a dalších informačních a metodických materiálech,
4.4. hledat a prosazovat osvědčené a další formy setkávání a spolupráce členských souborů a jejich členů při nejrůznějších volnočasových aktivitách,
4.5. uspořádat Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR (Žďár nad Sázavou) s významnou účastí krojovaných souborů a ředitelů členských folklorních festivalů,
4.6. podporovat spolkové povědomí členů FoS ČR užíváním symbolů sdružení (logo, znak, vlajka, znělka ad.).
5) Napomáhat prezentaci lidové kultury doma i v zahraničí K tomu zejména:
5.1. rozvíjet aktivní činnost v Národní sekci IOV v ČR, České sekci CIOFF a v IGF,
5.2. spolupracovat s MZV ČR, Správou Českých center, MMR, zastupitelskými úřady jiných zemí v ČR a zastupitelskými úřady ČR v jiných zemích, kam členské soubory nejčastěji vyjíždějí,
5.3. úzce spolupracovat se Sdružením Tradice ČR na propagaci tradiční lidové kultury v zahraničí, na folklorních festivalech, při prezentaci folkloru ČR v Českých centrech a dalších akcích,
5.4. aktivně spolupracovat s Národním osvětovým centrem v Bratislavě, Folklorní unií na Slovensku a dalšími institucemi SR se zaměřením na folklor a lidové umění,
5.5. prohlubovat spolupráci s dalšími zahraničními partnery, se kterými má FoS ČR podepsány dohody a smlouvy a usilovat o uzavření smluvních svazků s institucemi a spolky, působícími v oblasti tradiční lidové kultury v dalších zemích.
5.6. Pokračovat ve společném česko-slovenském projektu Zpěváček-Slávik uskutečněním koncertů v Bratislavě a v Praze
5.7. pokračovat v realizaci "Dnů tradiční kultury" ve spolupráci s dalšími partnery a usilovat o výraznější rozšíření tohoto projektu. Více využívat možností příhraniční spolupráce a veřejných fondů pro jejich podporu,
5.8. zkvalitňovat systém společného pozvání souborů ze vzdálenějších zemí na folklorní slavnosti a festivaly v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku ("kolečka"),
5.9. ve spolupráci s MZV ČR vydávat každoročně reprezentační skládačku Lidové slavnosti a významné folklorní festivaly v ČR,
5.10. pokračovat v budování databáze informací o zahraničních folklorních festivalech a souborech pro potřeby členů FoS ČR.
6) Posilovat činnost výboru a sekretariátu ve prospěch členských souborů a festivalů K tomu:
6.1. v práci výboru a revizní komise:
6.1.1. každý rok uskutečnit čtyři jednání výboru za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení a nejméně 4 jednání výboru,
6.1.2. přesným rozčleněním okruhů činnosti stanovit úkoly členům výboru, zavést formy pracovní konzultace navrhovaných řešení a pravidelnou kontrolu jejich provádění,
6.1.3. posilovat vnitřní soudržnost a důvěru členů výboru a jeho kolektivních rozhodovacích pravomocí jako nejvyššího voleného orgánu sdružení ve sporných případech hledat konsensus založený na podrobné analýze problémového návrhu z různých aspektů pohledu
6.1.4. každý rok dvě jednání s řediteli folklorních slavností a festivalů (III, X),
6.1.5. připravit a svolat řádné valné hromady FoS ČR
6.1.6. rozvíjet plánovitou kontrolní činnost revizní komise, zaměřenou na využívání dotací ze státního rozpočtu.
6.2. v práci sekretariátu FoS ČR:
6.2.1. k zabezpečení pravidelné informovanosti o činnosti organizace a folklorním dění v ČR pravidelně vydávat časopis Folklor (6 čísel ročně, podle finančních možností 1 mimořádné číslo) a kalendáře Folklorní akce v ČR rozšiřovat informační a poradenskou činnost pro folklorní soubory a festivaly,
6.2.2. pokračovat v budování archivu z činnosti FoS ČR, folklorního života v ČR a související problematiky (odborná knihovna, tiskoviny, foto, video),
6.2.4 vyhledávat sponzory pro činnost FoS ČR a majoritní akce sdružení, sjednávat slevy vstupného pro členy do kulturních institucí a na zajímavé akce,
6.2.5 cílevědomě budovat materiální základnu sdružení (vybavení kanceláří, pracovní pomůcky) a budovat vlastní ekonomické zdroje (pronájem či využití pozemku na nádraží, zájem o vlastní budovu v centru) ve spolupráci s ČRDM zabezpečovat úrazové pojištění členů souborů a odpovědnostní pojištění vedoucích,
6.2.6 pokračovat ve spolupráci s OSA Praha a napomáhat při řešení autorsko-právních věcí členů FoS ČR,
6.2.7 ve spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a krajskými orgány vytvářet podmínky pro postupnou profesionalizaci představitelů regionů,
6.2.8 v zájmu včasné a komplexní informovanosti členské základny a posílení komunikace se soubory více v práci využívat internetu a jeho komunikačních možností.
7. V ekonomické oblasti:
7.1. prováděním pravidelného ekonomického bilancování v rámci jednání výboru
7.2. trvalým úsilím o kladnou bilanci pořádaných akcí a vhodně realizovaných vlastních i sponzorských finančních prostředků
Aktivity k výročí sdružení:
- u všech majoritních akcí, vč. členských folklorních festivalů, připomínat rok vzniku a výročí organizace,
- navrhnout valné hromadě jubilejního roku další osobnosti na udělení titulu Čestný člen FoS ČR,
- připomenout 15. výročí časopisu Folklor
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 03.10.2005 v 13:55 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA