PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Nově schválené Stanovy Folklorního sdružení ČR

Ověřené Stanovy Folklorního sdružení České republiky schválené na Valné hromadě ve Žďáru nad Sázavou 26.11.2005
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
náhled originálu Stanov
Obdržený text Stanov:
Stanovy Folklorního sdružení České republiky
§ 1
Základní ustanovení
1) Název organizace je Folklorní sdružení České republiky, zkratka FoS ČR (dále jen FoS ČR nebo sdružení).
2) Sídlem sdružení je Praha 1, Senovážné nám. 24.
3) Sdružení působí na území České republiky.
4) Sdružení je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací, zejména dětí a mládeže a dalších fyzických a právnických osob.
5) Sdružení je právnickou osobou.
6) Sdružení může spolupracovat nebo se sdružovat s jinými organizacemi v České republice nebo i v zahraničí.
§ 2
Poslání a cíle Folklorního sdružení ČR
1) Posláním FoS ČR je:
a) sdružovat své členy, jejichž zaměřením je udržovat tradiční lidovou kulturu a rozvíjet její scénické a přenesené formy
b) sdružovat fyzické a právnické osoby nebo kolektivy, které mají zájem o činnost a program FoS ČR.
2) Zaměření FoS ČR:
a) činnost programová, ediční, ekonomická, organizační, koordinační a zastupování zájmů svých členů,
b) provádění odborné poradenské a konzultační činnosti pro členy FoS ČR,
3) Cílem FoS ČR je:
a) přispívat k vytváření možností a podmínek činnosti svých členů, hájit jejich zájmy vůči státním a zastupitelským orgánům a jiným organizacím,
b) spolupracovat a koordinovat činnost mezi FoS ČR, regionálními sdruženími, krajskými kancelářemi a členy FoS ČR,
c) spolupracovat s odbornými, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se obdobnou činností v České republice i v zahraničí a zastupovat zájmy členů na základě oboustranně prospěšné spolupráce,
d) ve spolupráci s organizacemi cestovního ruchu spoluvytvářet podmínky pro prezentaci regionálních a místních tradic našeho národa a národností žijících na území České republiky,
e) pořádat samostatně nebo i ve spolupráci s jinými organizacemi besedy, výstavy, festivaly, přehlídky, koncerty, vzdělávací kurzy a semináře, odborná sympozia, pobyty a stáže, burzy apod.,
f) šířit a poskytovat informace o činnostech FoS ČR a jeho členů,
g) v duchu poslání FoS ČR pečovat o kolektivní práva svých členů a zastupovat je při jednáních,
h) vyhledávat spolupořadatele, sponzory a podporovatele svých činností,
i) podporovat vytváření ekonomického a majetkového zázemí pro svou činnost a činnost svých členů.
§ 3
Členství ve FoS ČR
1) Členství jednotlivců, kolektivů a festivalů ve FoS ČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky, doručené na sekretariát FoS ČR, po zaplacení vstupního poplatku.
2) Členy FoS ČR jsou:
a) řádní členové - folklorní kolektivy, festivaly, slavnosti, fyzické a právnické osoby, které řádně platí členské příspěvky a plní své povinnosti,
b) čestní členové,
c) mimořádní členové.
3) Řádní členové FoS ČR mohou ustavovat regionální folklorní sdružení s vlastní právní subjektivitou. Tato pravomoc se nevztahuje na kolektivy bez právní subjektivity. Spolupráce regionálních folklorních sdružení a FoS ČR se uskutečňuje na principech vzájemné dohody.
4) Zánik členství :
a) vystoupením na základě písemného oznámení sekretariátu FoS ČR,
b) ukončením činnosti kolektivu,
c) zrušením festivalu,
d) úmrtím
e) zánikem právnické osoby
5) O čestném a mimořádném členství rozhoduje výbor FoS ČR a jejich status je definován organizačním řádem sdružení.
6) Řádný člen, který má v dotčeném volebním období nedoplatek na členských příspěvcích, ztrácí výhody řádného člena dle § 4 odst. 1.
7) Členství řádného člena, který dva po sobě jdoucí roky neplní své členské povinnosti, může výbor FoS ČR zrušit. Proti tomuto rozhodnutí se člen může odvolat k Valné hromadě.
§ 4
Práva a povinnosti řádných členů FoS ČR
1) Práva řádných členů:
a) být informován o činnosti FoS ČR, hlasovat prostřednictvím svých delegovaných zástupců nebo osobně na shromážděních FoS ČR, podávat návrhy pro jednání shromáždění FoS ČR nebo návrh na jejich svolání, podávat orgánům FoS ČR návrhy na činnost.
b) být volen do orgánů FoS ČR,
c) mít možnost čerpat dotace prostřednictvím FoS ČR, obdržet časopis Folklor, popřípadě jiné tiskoviny a obdržet členský průkaz; kolektiv bez právní subjektivity může být příjemcem dotací, je-li to v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d) delegovaní zástupci řádných členů mají právo volit na shromážděních FoS ČR a být voleni do orgánů FoS ČR jen v případě, mají-li splněny své členské povinnosti,
e) kdykoliv ukončit své členství písemným oznámením na sekretariátu.
2) Povinnosti řádných členů:
a) platit řádně členské příspěvky,
b) v případě zvolení do orgánů plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá usnesení,
c) aktivně se účastnit života FoS ČR. Sledovat informace o činnosti FoS ČR a pomáhat při realizaci společně přijatých usnesení,
d) rozvíjet vlastní činnost a spolupracovat s orgány FoS ČR a dle svého uvážení a možností s regionálními sdruženími a orgány kraje, regionu nebo obce.
§ 5
Orgány FoS ČR
1) Valná hromada
a) Je nejvyšším orgánem FoS ČR.
I) hodnotí plnění úkolů FoS ČR, výboru a kontrolní komise,
II) schvaluje program práce FoS ČR na období do příští valné hromady,
III) stanoví úkoly výboru a kontrolní komisi,
IV) volí a odvolává členy orgánů sdružení,
V) usnáší se o změně stanov a projednává návrhy podané výborem nebo členy sdružení,
VI) schvaluje výši vstupních a členských příspěvků,
VII) bere na vědomí a schvaluje zprávy dle odstavce 2 a),
b) Valnou hromadu svolává výbor jedenkrát za 4 roky písemnou pozvánkou prokazatelně odeslanou všem členům nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánka obsahuje datum, dobu, místo konání a program valné hromady.
c) Řádný člen obdrží současně s pozvánkou i delegační lístek opravňující k hlasování. Platný delegační lístek (s výjimkou delegačního lístku fyzické osoby) musí být podepsán pověřeným představitelem nebo statutárním zástupcem řádného člena a určovat osobu delegáta. Po odevzdání platného delegačního lístku obdrží delegát hlasovací lístek. Čestní členové a mimořádní členové obdrží pouze pozvánku.
d) Výbor FoS ČR je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu:
I) k projednání záležitostí, které přísluší výlučně valné hromadě,
II) jestliže to podle jeho názoru vyžadují zájmy sdružení,
III) požádá-li o to prokazatelně nejméně jedna třetina řádných členů
IV) požádá-li o to kontrolní komise
e) Valná hromada je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny delegátů. V případě, že je ve stanovené době zahájení menší účast delegátů, ale větší než 20 % delegátů, začíná s třicetiminutovým zpožděním valná hromada, která je usnášeníschopná dosaženou účastí.
f) Jakékoli hlasování valné hromady, např. o usnesení, změně stanov, zrušení sdružení, volbě orgánů sdružení, je platné, jestliže je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Hlasování se provádí aklamací pomocí hlasovacích lístků. Požádá-li o to kterýkoliv delegát, hlasuje se tajně. Volba orgánů sdružení se provádí v souladu s volebním řádem valné hromady.
g) Čestní členové a mimořádní členové nemohou hlasovat na valné hromadě, ale mohou se jí zúčastnit pouze s hlasem poradním.
h) Jestliže mimořádná valná hromada odvolá víc než jednu třetinu členů výboru, končí funkční období celého výboru a tato valná hromada provede novou volbu.
2) Výbor FoS ČR
a) Je nejvyšším orgánem sdružení mezi zasedáními valné hromady; rozhoduje o všech činnostech sdružení včetně organizačních, ekonomických a hospodářských věcí a dalších, které mu přísluší, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě:
I) vykonává usnesení valné hromady,
II) řídí činnost sdružení a rozhoduje ve věcech, které jsou mu stanovami vyhrazeny,
III) předkládá valné hromadě:
(1) zprávu o činnosti za uplynulé období,
(2) návrhy na činnost FoS ČR na nadcházející období,
(3) zprávu o hospodaření,
(4) návrhy na výši vstupních poplatků a členských příspěvků,
(5) návrhy způsobů zajištění a realizování schválené činnosti sdružení,
IV) spolupracuje s regionálními folklorními sdruženími.
b) Schvaluje každoročně výroční zprávu, zprávu o hospodaření s účetní závěrkou.
c) Výbor se skládá z 8 členů volených valnou hromadou a tajemníka, který je schválen valnou hromadou.
d) Výbor sdružení může usnesením rozhodnout o přijetí zaměstnance do prac. poměru, o uzavření dohod o provedení práce, pracovní činnosti nebo o autorské smlouvě k zajištění úkolů FoS ČR.
e) Funkční období členů výboru jsou čtyři roky. Člen výboru může být odvolán mimořádnou Valnou hromadou, může se také své funkce vzdát. V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení vezme na vědomí výbor FoS ČR. Za odstupujícího člena může výbor FoS ČR kooptovat nového člena.
f) Výbor po svém zvolení volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a případné další funkcionáře.
Předseda výboru je nejvyšším představitelem (statut. zástupcem) FoS ČR, který je odpovědný za činnost a fungování sdružení v plném rozsahu. Předseda výboru je současně předsedou FoS ČR.
g) Předseda svolává výbor sdružení nejméně 4x za rok. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena výboru musí být schůze výboru svolána nejpozději do tří týdnů ode dne doručení žádosti.
Jednání výboru s hlasem poradním se účastní předsedové regionálních sdružení nebo jejich zástupci a členové kontrolní komise. Činnost, rozhodování, pravomoci a odpovědnosti výboru sdružení jsou upraveny organizačním a jednacím řádem výboru.
h) Schůze výboru řídí předseda nebo pověřený místopředseda.
i) Schůze výboru jsou přístupné pouze členům sdružení a výbor má oznamovací povinnost vůči regionálním folklorním sdružením a kontrolní komisi o místu, datu a době konání chůze.
j) Výbor schvaluje čestné členství a mimořádné členství.
k) V případě potřeby může výbor ze svého středu k řízení a organizaci běžné činnosti zvolit předsednictvo výboru, na něž může přenést část svých pravomocí, které jsou upraveny v organizačním a jednacím řádu výboru sdružení.
l) K organizačnímu zabezpečení činnosti výbor zřizuje sekretariát sdružení, krajské kanceláře a ustavuje komise, jejichž působnost vždy prokazatelným způsobem vymezí.
3) Kontrolní komise
a) Je kontrolním orgánem sdružení a je povinna vykonávat usnesení valné hromady a je za svou činnost odpovědna valné hromadě, které předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období.
b) Je zodpovědná za provádění kontroly hospodaření, inventarizace majetku a činnosti výboru.
c) Provádí kontrolu plnění usnesení valné hromady a plnění plánu činnosti sdružení v souladu s organizačním a jednacím řádem komise.
d) Má nejméně pět členů.
e) Funkční období členů jsou čtyři roky. Člen komise může být odvolán mimořádnou Valnou hromadou, může se také své funkce vzdát.V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení vezme na vědomí předseda kontrolní komise. Za odstupujícího člena je kooptován náhradník, zvolený valnou hromadou.
f) Provádí kontrolu hospodaření FoS ČR nejméně 4x ročně. Podle potřeby provádí kontrolu hospodaření s prostředky FoS ČR (finanční příspěvky nebo majetek) u členů a regionálních sdružení ve věci čerpání dotací poskytnutých FoS ČR.
g) Na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
h) Zápisy ze zasedání kontrolní komise a protokoly o kontrolách se zjištěními a doporučeními, vyplývajícími z kontrolní činnosti, jsou předávány výboru, který je povinen se jimi odpovědně zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o nich kontrolní komisi do 60 dnů od předání.
i) Všichni členové a pracovníci sdružení jsou povinni s kontrolní komisí úzce spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na požádání se zúčastnit jednání kontrolní komise.
j) Členové kontrolní komise mají právo účasti na zasedání orgánů sdružení (výboru) s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být bezprostředně hlasováno.
§ 6
Hospodaření FoS ČR
1) Hospodaření se řídí Zásadami hospodaření, které schvaluje výbor.
2) Majetek sdružení tvoří hmotný ( tj. movitý a nemovitý) a nehmotný majetek.
3) Zdroje příjmů jsou:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vlastního majetku a činnosti,
c) subvence a dotace,
d) dary, odkazy, dědictví a jiné prostředky.
4) Finanční prostředky jsou vedeny na účtech a v pokladně FoS ČR. Pokladní limit stanoví výbor sdružení.
5) Dispoziční právo k účtům sdružení má předseda a oba místopředsedové. Platební příkaz musí být opatřen podpisy dvou osob s dispozičním právem a jeden z podepsaných musí být vždy předseda.
6) V případě zřízení podúčtu s odlišným dispozičním právem musí být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby. Toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet. Jednou z těchto osob musí být vždy předseda sdružení.
7) Evidence veškerého movitého i nemovitého majetku je prováděna v souladu s Organizačním řádem sdružení. Správa majetku a řešení hospodářských otázek přísluší výboru sdružení. Při změně funkcionářů FoS ČR s dispozičním právem k účtu v peněžním ústavu nebo ekonoma se prostředky a majetek předávají protokolárně. Za majetek sdružení odpovídá předseda.
§ 7
Ustanovení závěrečná
1) Folklorní sdružení ČR může zaniknout rozhodnutím valné hromady. Dle usnesení valné hromady provádí likvidaci majetku a veškerá majetkoprávní vypořádání buď výbor sdružení nebo Valnou hromadou schválená likvidační komise.
2) V případě, že sdružení zanikne bez rozhodnutí valné hromady, řeší veškeré majetkoprávní úkony výbor FoS ČR prostřednictvím likvidační komise, kterou sám ustanoví na svém jednání a jejímiž členy mohou být též zástupci členských subjektů z regionů.
Stanovy sdružení byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 26. 11. 2005 ve Žďáru nad Sázavou a nabyly platnosti 7. 12. 2005 registrací Ministerstvem vnitra ČR.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 16.12.2005 v 18:42 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA