PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJDOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Z Chanovic

1. Rozhledna Chanovice
2. V Chanovicích je na čtrnáct dnů osmnáct Francouzů a Francouzek na pracovně naučném pobytu
Rozhledna Chanovice
Byla započata stavba "Rozhledna na vrchu Chlumu v Chanovicích - Prácheňsko jako na dlani". Podnětem zahájení stavby je desetileté úsilí Občanského sdružení Panoráma, podpora z.s.p.o. Prácheňsko a první získaná dotace z Plzeňského kraje.
Hledáme další finanční zdroje na úplnou dostavbu rozhledny.
Zámek a skanzen Chanovice
Rozhledna na vrchu Chlumu v Chanovicích - Prácheňsko jako na dlani
(Základní kámen byl položen 17. července 2006)


Stavebník: "Obec Chanovice", která letos převzala po desetiletém úsilí vedení stavby
od "Panoráma - Občanské sdružení pro venkov na pomezí Západních Čech"

Projektant: Ing. Arch. Jiří Kučera, Horažďovice (odborná spolupráce - statická část
Ing. Jan Vachulka, požárně bezpečnostní řešení Ing. Petr Boháč)

Pozemek: p.č. 65/1 (vrchol kopce Chlum) v k.ú Chanovice

Vlastnické poměry: žadatel není vlastníkem pozemku, bude jeho nájemcem,
vlastníkem je Česká republika v zastoupení podnikem Lesy ČR s.p.

Předpokládaný termín výstavby: 7/2008 - 5/2009

Náklady stavby: 2.850.000,- Kč včetně DPH
700.000,- Kč (Občanské sdružení Panoráma soustředilo za deset let
činnosti díky bezplatné práci členů a příznivců)
690.000,- Kč poskytl letos Plzeňský kraj
180.000,- Kč poskytly partnerské obce v rámci Sdružení Prácheňsko
400.000,- Kč vkládá Obec Chanovice
880.000,- Kč chybí !!!!! na dodělání nejnutnějších prací
Poznámka:
- Obec Chanovice vložila do přípravy stavby (projekty, inženýrská činnost, statické posouzení, požárně bezpečnostní posouzení, získání územního rozhodnutí, získání stavebního povolení, apod.) postupně dalších cca 130.000,- Kč
- Obec Chanovice zajišťuje další práce a činnosti související s realizací (vedení stavby, autorský dozor, úprava příjezdové komunikace, pomocné stavební práce, a další související činnosti) postupně dalších cca 300.000,- Kč

Partneři projektu:
- Občanské sdružení Panoráma
- Lesy ČR, s.p. správa Klatovy
- Z.S.P.O. Prácheňsko
- Plzeňský kraj
- Město Horažďovice
- Obec Hradešice
- Obec Oselce
- Obec Velký Bor
- Obec Svéradice

Dodavatelé prací:
- TELTO s.r.o. Prachatice Zakládání staveb - základy
- Betonové stavby Group s.r.o. Předslav Klatovy - dodávky zdících materiálů a železobetonových konstrukcí
- Atrium s.r.o. Horažďovice - vyhlídková věž
- Zámečnictví B. Urbánek Chanovice - kovové konstrukce
- Horstav sdružení podnikatelů Horažďovice - zednické práce
- Zednictví Větrovec Nezdřev - zednické práce
- Šafanda stavby s.r.o. Chanovice - lešení
Popis místa stavby - vrchol kopce Chlum nad Chanovicemi byl pro stavbu zvolen pro jeho vhodnou polohu v blízkosti obce a na hraně Chanovského hřebene, z kterého je možné pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku, a vidět bude i východním a severním směrem do vnitrozemí. Vhodná je i snadná dostupnost pro pěší turisty od Chanovického zámku a skanzenu.
Stavba bude založena přímo na nejvyšším bodu kopce. Ten zůstane nadále zalesněn. Stavba bude realizována na ploše 5 x 5 m bez nutnosti kácení lesního porostu. Stávající vyklizovací lesní cesta na vrchol kopce bude porovnána na povrchu pro jednodušší průjezd stavební techniky. Tato cesta bude využívána pro pěší přístup návštěvníků k rozhledně. Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí o jejím umístění a v roce 2008 stavební povolení.

Architektonického řešení stavby:
Plánovaná rozhledna je zděná se čtvercovým půdorysem ve dvou nad sebou ustupujících šířích s osmibokou plochou pro rozhled zastřešenou osmibokým jehlanem. Stavba přístupové věže je navržena z betonových cihel s vyspárováním a samotná rozhledna ze dřeva. Schodiště bude kovové. Před vstupem je navržen pultový zástřešek. Na stavbě nebudou žádné technické rozvody.

Stavba rozhledny souvisí s rozsáhlým a dlouhodobým projektem obce a spolupracujících subjektů. Cílem projektu je vytvořit v Chanovicích ucelenou nabídku pro cestovní ruch. Největšími atraktivitami v obci je opravovaný a oživovaný zámecký areál a Skanzen lidové architektury jihozápadních Čech. Vše je umístěno do vesnické památkové zóny, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR v Chanovicích od 1. ledna 2005.
Chanovicko se vyznačuje krásnou kopcovitou krajinou se smíšenými lesy a výhledy na Šumavu. Rozhledna bude součástí nové naučné stezky "Příroda a lesy Pošumaví", která byla otevřena v červnu 2006. Naučná stezka spojuje zámecký areál s rozsáhlým parkem anglického typu, přes smíšené lesy, se skanzenem.Cílem je návštěvníkovi ukázat na naučné stezce informace o pošumavské přírodě a lesnictví.
V zámeckém areálu jsou dvě stálé expozice. První je Expozice lidových řemesel Pošumaví s důrazem na zpracování a využití dřeva. Druhá je Galerie Nositelů tradice lidových řemesel a představuje významné řemeslníky z celé ČR, kteří pracují tradičními postupy. Ve skanzenu lze vidět lidové stavby především ze dřeva. Objekty jsou systematicky do skanzenu přenášeny v rámci pracovně naučných pobytů mládeže a dobrovolníků. Do budování skanzenu se zapojují v posledních letech i studenti odborných škol z Plzeňského kraje v rámci praxe.
Budování skanzenu a pořádání pobytových aktivit trvá od roku 1992.
Úpravy zámeckého areálu a parku jsou postupně realizovány od roku 1995.

Region Šumavy je představován jako celek, který má dvě strany - německou a českou. Lidé z obou národů se po staletí přirozeně setkávali, bydleli vedle sebe, spolupracovali a měli společný vývoj a společné dějiny. Obec Chanovice se snaží vytvářením společných aktivit a zdůrazněním společného z minulosti navázat na přirozené kontakty sousedů. Mezi tyto aktivity samozřejmě patří poukazování na společné území široké Šumavy, na historické vazby k dennímu žití a souvisejících řemesel, na společnou krásu a ochranu přírody, na společná setkávání a vytváření podmínek pro možnost kulturně historických výměn informací.
Rozhledna je součástí širokého programu, který má za jeden z vrcholů organizování pracovně naučných pobytů po celý rok. Účastníky programů budou další pracovní a školské subjekty v regionu. Pobyty budou pořádány, a již nyní i jsou, i pro zahraniční účastníky.
Vybudování rozhledny samozřejmě zvedne atraktivitu lokality Pošumaví, přivede nové návštěvníky a rozšíří stávající nabídku.
Rozhledna posílí místní povědomí o historii ve vztahu k současnosti. Získávané informace přispějí k utváření společného náhledu na šumavské soužití dvou národů.
Stavba byla zahájena za základě získání první finanční dotace z Plzeňského kraje.
Předpoklad realizace výstavby:
Červenec 2008 - zahájení stavby, vytyčení stavby, zemní práce, základy
Srpen až listopad 2008 - svislé konstrukce zděné a část schodiště
Listopad 2008 - tesařské, pokrývačské a klempířské práce (dřevěná část rozhledny, krytina)
Březen až květen 2009 - zbylá část schodiště, vstup, úpravy terénu, kolaudace
Květen až červen 2009 - zahájení provozu

V roce 2004 byl vytvořen společný projekt pěti subjektů, který zaštiťuje Obec Chanovice. Realizace projektu má posílit nabídku návštěvníkům v regionu a doplnit chybějící služby:
1. "Ubytovna v zámeckém areálu" - investor Obec Chanovice - stavební povolení
2. "Rozhledna Chanovice" - investor obec a Ob. S. Panoráma - zahájena realizace
3. "Penzion s ubytovacími kapacitami a službami" - investor místní podnikatel - realizováno 2005 za pomoci evropských programů
4. "Víceúčelové hřiště" - investor místní sportovní klub a obec - realizováno 2006 za podpory Plzeňského kraje
5. "Vstupní objekt u skanzenu" - investor Klatovské muzeum - realizace 2006 za pomoci evropských programů - kolaudace 10/2006

V loňském roce navštívilo Chanovice cca 10.500 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenky.
Dalších cca 7.000 návštěvníků se zúčastnilo jednorázových akcí (Den řemesel, koncerty, vernisáže výstav, divadelní představení, semináře, akce ve skanzenu, apod.)
Další tisíce návštěvníků volně procházení, projíždějí a putují. Ať naprosto volně, tak po nových cyklotrasách a pěších turistických cestách.
V roce 2000 jsme ještě neměli zde v místě žádnou stálou nabídku pro návštěvníka.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍHO OBJEKTU ROZHLEDNA CHANOVICE
Výkopy - výkop proveden do skalního podloží.
Základy - budou provedeny do výkopů dle statického posouzení stavby.
Svislé konstrukce - budou vyzděny z cihel plných betonových s konečným spárováním.
Vodorovné konstrukce - podlahu přízemí bude tvořit deska základu. Podesty a podlahu rozhledny budou tvořit železobetonové desky monolitické.
Vyhlídka rozhledny - bude nesena trámovým vázaným krovem a bednění z prken.
Schodiště - bude ocelové, pozinkované z plnými stupnicemi bez podstupnic.
Výplně otvorů - okna a dveře dřevěné.
Bezpečnost práce: Při stavebním pracích musí být dodržovány ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Život a zdraví především.

V srpnu 2008 Petr Klásek za Obec Chanovice

Francouzi v Chanovicích
V Chanovicích je na čtrnáct dnů osmnáct Francouzů a Francouzek na pracovně naučném pobytu.

Pomáhají pracovat na údržbě zeleně v zámeckém areálu, na opravě kamenné zdi parku, na stavbě rozhledny a na skanzenu. Poznávají ČR, kontakty s našimi mladými občany, využívání jazyků, práce pro obec a klatovské muzeum, apod.

Na pobytu jsou v rámci zahraničních aktivit celofrancouzské organizace REMPART.

Náklady pobytu nese Obec Chanovice.

Francouzi jsou mile překvapeni ČR, venkovskými aktivitami, Pošumavím, apod. Dnes jsou na zájezdu v Klatovech a ve Velharticích. Ještě navštíví Plzeň a Šumavu.

Petr Klásek
obec.chanovice@email.cz

Zámek a skanzen Chanovice
práce ve skanzenu
Zámek a skanzen Chanovice
Zámek a skanzen Chanovice
vstup do skanzenu

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Zámek Chanovice
Zveřejněno 23.08.2008 v 23:04 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA