PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Programové prohlášení

(text aktualizovaného Programového prohlášení FoS přijatého valnou hromadou dne 24. 11. 1996 v Olomouci).
Lidová kultura a především její folklorní projevy jsou nedílnou součástí kultury národní. Nejvýznamnějšími nositeli a interprety folklorních projevů v naší společnosti jsou folklorní soubory a skupiny dětí, mládeže i dospělých. Jejich cílem je nejen dále udržovat, pěstovat a rozvíjet projevy lidové kultury a tradice, ale touto svou činností také přispívat k zachování naší národní identity v nově se formujících evropských i celosvětových mezinárodních vztazích.
Folklorní taneční a hudební soubory svou činností usilují zachovat naše bohaté kulturní a především folklorní dědictví pro další generace a v tomto duchu napomoci při výchově především našich dětí a mládeže.
K naplnění těchto cílů založily folklorní soubory oborovou a zájmovou občanskou organizaci - FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, které svým členským souborům pomáhá při jejich výchovné, osvětové, tvůrčí, umělecké, propagační a reprezentační činnosti.
Folklorní sdružení ČR k naplňování těchto cílu bude:
 1. Sdružovat kolektivy a jednotlivce účastnící se na prezentaci tanečního a hudebního folkloru a spolupracovat s občanskými sdruženími, které sdružují obce, kolektivy a jednotlivce v regionech pěstující lidové zvyky, obyčeje, lidovou slovesnost apod. a další zájemce podporující tuto činnost.
 2. Přispívat k vytváření vhodných podmínek pro činnost svých členských kolektivů a jednotlivců. Podporovat takové formy zájmové činnosti, nenáročné na finanční podmínky a směřující k podstatě dalšího pěstování, udržování a rozvíjení folkloru a lidové kultury. Hájit zájmy svých členů vůči státním a zastupitelským orgánům a organizacím na všech stupních.
 3. Pečovat o prezentaci a pěstování místních a regionálních tradic našeho národa i národností žijících na území naší republiky.
 4. Úzce spolupracovat s ministerstvy, příslušnými odbornými státními institucemi, nevládními organizacemi a kulturními, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se podobnou problematikou v České republice i v zahraničí. Ve spolupráci s nimi poskytovat informace, rady a odborné, poradenské a konzultační služby pro své členy.
 5. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi festivaly, přehlídky, soutěže, besedy, výstavy, odborná sympozia, vzdělávací kurzy, pobyty a stáže, burzy apod. a vykonávat další činnost pro rozvoj Folklorního sdružení ČR, regionálních sdružení, členských souborů nebo členů - jednotlivců a jejího poslání. Vytvořit vlastní poradní lektorský sbor.
 6. Formou časopisu Folklorního sdružení ČR vydávat aktuální informace týkající se programové a zájmové oblasti činnosti Folklorního sdružení ČR, regionálních sdružení, členských souborů i celého folklorního hnutí. Vydávat metodické materiály (písňové a taneční sbírky), informační a propagační tisky z okruhu naší činnosti.
 7. Starat se o zvýšení propagace vlastní činnosti, činnosti regionálních folklorních sdružení, souborů a folklorního hnutí všestrannou podporou jejich uvádění v mediálních prostředcích (tisk, rozhlas, televize) formou přímé spolupráce na jejich přípravě, výrobě i financování.
 8. Podporovat odbornou, metodickou, materiální i finanční pomocí pořádání folklorních festivalů s mezinárodní účastí a regionálních lidových folklorních slavností.
 9. Dohlížet na ochranu autorských práv.
 10. Rozvíjet vlastní zahraniční aktivitu směrovanou k propagaci naší činnosti, činnosti regionálních folklorních sdružení, členských souborů a folklorního hnutí v ČR v zahraničí samostatně nebo prostřednictvím ministerstva zahraničí ČR. Aktivně rozvíjet činnost v českých sekcích mezinárodních nevládních organizací CIOFF, IOV a IGF. Podporovat a rozvíjet kontakty našich folklorních festivalů se zahraničními.
 11. Pro naplnění uvedených cílů intenzivně hledat přiměřené finanční zdroje a podporu nejen u státu, ale též v podnikatelské sféře.
Aktuální požadavky Sdružení pro rozvoj naší činnosti
Vytvářet předpoklady pro tvůrčí diskusi o pozitivních aspektech naší činnosti a pro nekontroverzní předkládání našich návrhů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu ČR, vládě ČR, ministerstvu kultury ČR a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR s cílem řešit otázky vztahu státu k zachování, udržování a rozvíjení národních tradic a základních hodnot národní kultury s odkazem na text Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, který byl přijatý generální konferencí UNESCO v Paříži v roce 1989.
Úkoly:
 1. Vytvořit a projednat s ministerstvem financí ekonomické a materiální předpoklady pro existenci a výchovnou i uměleckou činnost folklorních souborů a skupin s ohledem na potřebu uchovávání a další rozvíjení národních kulturních tradic.
 2. Projednat právní normy podporující existenci a tvůrčí činnost folklorních souborů a skupin především v oblasti:
 • autorských práv tvůrčích pracovníků,
 • odměňování vedoucích pracovníků souborů a skupin
 • podmínek státní reprezentace státu v zahraničí
 • definování naší činnosti jako prospěšné , vítané a důležité.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA