PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Smlouva o spolupráci

mezi Folklorním sdružením České republiky a Klubem českých turistů
Folklorní sdružení České republiky
se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 24,
zastoupené předsedou Zdeňkem Pšenicou

a

Klub českých turistů
se sídlem v Praze 5- Lužiny, Archeologická 2256
zastoupené předsedou klubu Ing. Janem Havelkou


oceňujíce svoji dosavadní vzájemně prospěšnou spolupráci, se dohodly v zájmu jejího dalšího prohlubování a upevňování uzavřít tuto smlouvu o spolupráci. Obě smluvní strany se dohodly upřednostňovat ve vzájemné spolupráci především oblast vzájemné propagace, pomoci při programovém zabezpečení vlastních akcí a spolupráce na poli svých mezinárodních aktivit.
Obsahem této smlouvy je:


Článek I - Folklorní sdružení České republiky se zavazuje:

1. Propagovat vhodnými formami Klub českých turistů (dále jen KČT)

a) na folklorních slavnostech a festivalech, jichž je pořadatelem nebo spolupořadatelem, a to především v tiskovinách apod.
b) v časopisu Folklor, Kalendáři folklorních akcí a dalších tiskovinách jim vydávaných
c) prostřednictvím svých internetových stránek apod.
d) formou prezentace při společenských a pracovních příležitostech, jako např. na reprezentačním národním krojovém plese, při setkáních ředitelů folklorních festivalů, představitelů festivalových měst a obcí a přednostů okresních úřadů, jakož i jiných významných setkáních, jichž se představitelé Folklorního sdružení ČR zúčastňují.

2. Podporovat a zprostředkovávat účast svých členských folklorních souborů na akcích pořádaných KČT a zařazovat po vzájemné dohodě do programu vytypovaných folklorních akcí turistické pochody.

3. V oblasti mezinárodních aktivit v rámci konkrétních možností:

a) propagovat spolupráci s KČT v tiskovinách s mezinárodní působností,
b) na základě požadavků zabezpečovat vystoupení zahraničních folklorních souborů na akcích KČT nebo vítání zahraničních hostů KČT krojovanými páry.Článek II - Klub českých turistů se zavazuje


1. Propagovat Folklorní sdružení České republiky a jeho činnost

a) na vlastních akcích a jejich propagačních materiálech
b) ve svém časopise,
c) ve svém kalendáři turistických akcí
d) v dalších tiskovinách
e) při společenských a pracovních příležitostech pořádaných KČT a významných jednáních s třetími stranami.

2. Vhodným způsobem prezentovat členské folklorní soubory Folklorního sdružení ČR v programech akcí, pořádaných KČT.
3. Po vzájemné dohodě uspořádat své akce (turistické pochody či cyklojízdy) k vybraným akcím FOS-ČR.
4. V oblasti svých mezinárodních aktivit v rámci konkrétních motností propagovat spolupráci s Folklorním sdružením ČR v tiskovinách a mezinárodní působnosti.


Článek III - Oba smluvní partneři se zavazují


1. Seznámit s obsahem této smlouvy všechny své členské subjekty. Vzájemně podporovat, navazovat kontakty a poskytovat si užitečné informace na všech stupních svých organizačních struktur.
2. Postupovat koordinovaně a rozvíjet společné kontakty s partnery ze zahraničí v rámci příhraniční spolupráce se Slovenskem, Polskem, Rakouskem a Německem.
3. Ucházet se o společné příhraniční projekty.
4. Při jednání s třetími partnery se zdržet takových jednání a projevů, které by ohrožovaly zájmy či poškozovaly pověst jedné ze smluvních stran.
5. Obsah této smlouvy operativně rozpracovávat do dílčích dohod na konkrétní období či konkrétní akce, a to na všech stupních svých organizačních struktur.
6. Pravidelně jedenkrát ročně vyhodnocovat plnění této smlouvy.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany stvrzují podpisy pověřených statutárních orgánů, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a obě strany s jejím obsahem souhlasí.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Případné změny a doplňky se realizují formou písemných číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou stran.

Praha, 8.2.2003


Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR, a Ing. Jan Havelka, předseda KČT
Národní krojový ples
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.02.2003 v 21:30 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA