PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Podzimní porada ředitelů festivalů
Praha, Senát, úterý 4. listopadu 2003

Vstupní příspěvek: František Synek, místopředseda FoS ČR
Vážení předsedající,
ředitelé festivalů, starostové, primátoři měst, dámy a pánové.
Při našich setkáních se stalo již téměř tradicí, že mám možnost oslovit Vás v úvodu jednání krátkým pojednáním, chcete-li zamyšlením, o předmětu našeho společného zájmu. Jistě není třeba uvádět, že jsou jím folklorní festivaly a slavnosti.
Nejprve především mé upřímné poděkování Vám všem za Vaši celoroční práci. Můj velký obdiv patří vám všem, kteří každý rok vstupujete znovu a znovu na cestu hledání nové tváře a programového obsahu vašeho festivalu. Přijměte mé poděkování za všechny síly, které vynakládáte na zdařilý průběh Vašeho festivalu, za všechnu odvahu, s kterou - se znalostí očekávaných a vždy se opakujících problémů a překážek - znovu a zase vedete týmy svých spolupracovníků k vytčenému cíli, jímž je spokojenost účinkujících a diváků. Vím, že nelze v této chvíli slovy vyjádřit vše, co by mělo být na Vaši adresu, za tuto často (nebo téměř vždy) nedoceněnou práci, řečeno.
Jako představitele Folklorního sdružení ČR mne těší skutečnost existence a každoročního velmi zdařilého uspořádání necelých pěti desítek členských folklorních festivalů a slavností. Věřte, já i mí kolegové jsme velmi rádi, že můžeme s Vámi všemi velmi těsně a často osobně spolupracovat. Poznali jsme, že svoji práci děláte nezištně a s nejlepší vůlí po zdařilém výsledku. Pro ten jste ochotni věnovat společnému cíli svůj volný čas, často dovolenou a také večery nebo i celé dny dříve strávené s nejbližšími. Díky Vám a vašim iniciativám se české, moravské a slezské folklorní festivaly a slavnosti staly v naší zemi kulturním a společenským fenoménem posledního desetiletí 20. století a svoji pozici si drží - ba ještě upevňují - také v prvním desetiletí století 21.
Je jistě povzbuzující, že prostřednictvím festivalů se některé programové cíle a snahy Folklorního sdružení ČR daří představit nejen široké divácké veřejnosti, ale také našim předním politikům, poslancům, senátorům i ministrům a jejich náměstkům, kteří na folklorní festivaly nacházejí stále častěji cestu. Osobním setkáním s těmito nejvyššími představiteli státu a jejich přítomností se vám pořadatelům dostává významného uznání za Vaši práci; naši politici naopak mohou s důvěrnou znalostí festivalových programů a prostředí, cílů našeho sdružení i výsledků umělecké i výchovné práce našich členských folklorních souborů napomoci realizaci řady našich projektů a cílů činnosti věnovaným především dětem a mládeži. Našim politickým představitelům patří poděkování za čas věnovaný návštěvám folklorních festivalů a slavností, i za všechna povzbudivá slova, podporu a pomoc.
To vše a mnoho dalšího pozitivního by se dalo dále říci na adresu Vašich festivalů i jejich hostů. Bylo o tom hovořeno mými ústy také v mých vystoupeních v minulých letech. Přesto bych vám rád nyní pro zamyšlení přednesl několik námětů, které by ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR mohly postavení folklorních festivalů ještě více posílit a naši společnou spolupráci ještě více rozšířit.
Předně, členských nebo spolupracujících folklorních festivalů a slavností máme téměř pět desítek. Jejich hlavní pořadatelé jsou různí: města, vesnice, občanská sdružení či folklorní soubor, někde dokonce jen místní osobnosti. V této souvislosti mám někdy pocit, že máme desítky samostatných akcí, mezi kterými je cílená spolupráce nevelká. Samozřejmě, společně se setkáváme dvakrát do roka zde v Praze, radíme se, vyměňujeme si zkušenosti, poznatky i účinkující - především zahraniční - soubory. Není to zajisté málo! Ale všechny tyto formy spolupráce jsou do určité míry samozřejmé. Nyní mám na mysli jiné formy spolupráce. Ty vyvěrají z mého poznání: má-li být společenský, výchovný či kulturní dopad každého festivalu v místě, regionu či kraji co největší, měla by být vzájemná spolupráce širší, a to především ve zpětném dopadu na činnost a postavení těch, kteří jsou kořením všech folklorních akcí - totiž našich dětských, mládežnických i dospělých folklorních souborů.
Mám dojem, že téměř s lehkomyslnou samozřejmostí předpokládáme následující: soubory existují a pracují, na pozvání přijedou, připraví program, budou mít kroje, muzikanty, propagační materiály, umí zpívat, tancovat a hrát... Uvěříte, že ono to vše vyjmenované pro mnohé kolektivy v dnešní náročné době zase tak samozřejmé není?
Proto, ona avizovaná širší spolupráce pořadatelů festivalů a zpětná vazba by měla být vedena - dle mého především v rámci nově vzniklých krajů - s cílem trvalé pomoci vlastním souborům působícím v kraji. Ne finančně, ale třeba tím, že ve spolupráci s naším sdružením či jeho krajskými pracovníky napomůžeme růstu jejich znalostí a dovedností formou uspořádaných školení či seminářů za účasti odborníků na různé žánry, s nimiž se při zpracování scénických pořadů jejich vedoucí setkávají (nejen z oborů nejbližších jako je folkloristika, etnochoreologie, muzikologie, ale také z dramaturgie, scénografie, choreografie, režie apod.). Je nesporné, že festivalové hnutí v posledních letech preferuje divácky velmi přitažlivá vystoupení především zahraničních kolektivů, ale vůči svým zahraničním partnerům by pořadatelé festivalů měli společně s Folklorním sdružením ČR vystupovat jako garanti kvalitních a umělecky zdatných českých, moravských a slezských folklorních souborů. Těch máme jen ve Folklorním sdružení ČR celkem 392, ale opravdu kvalitních, kteří budou naše sdružení, festivaly a zemi na dobré úrovni a spolehlivě v zahraničí reprezentovat, přiznejme si, zase tolik není. A možnost výjezdu však mají kolektivy všechny. Nechceme-li být někdy v budoucnu nemile překvapeni, začneme cíleně rozvíjet znalosti a zkušenosti vedoucích i umělecká kriteria a schopnosti veřejné prezentace jejich kolektivů.
Dnes není důležité tlačit na zvyšování počtu regionálních slavností. Tam, kde jsou regionální folklorní a lidové tradice silné a mají své zázemí, tam festivaly nebo slavnosti s regionálním folklorem své programové cíle (i s ohledem na silnou diváckou lobby) vedle folkloru zahraničních souborů obhájí. Domnívám se, že je však důležité a významné v rámci nových krajů se sjednotit, vystupovat společně a jednotně (byť s udržením vyprofilovaných programových, technických i ekonomických specifik každého festivalu) a úzce a v rámci ustavených nových správních celků více spolupracovat s představiteli folklorních souborů a napomáhat jim v jejich uměleckém růstu i v jejich výchovném a kulturně-společenském poslání.
Jak jsem se již zmínil, napomoci tomu mohou právě v tyto měsíce se ustavující krajské kanceláře Folklorního sdružení ČR. Dnes již působí v Jihomoravském kraji (zástupcem je pan Milan Zelinka), na Vysočině (zde aktivně působí Eva Pejchalová), v kraji Moravskoslezském (tam byla minulý týden otevřena kancelář pod řízením Anny Buroňové) a v kraji Jihočeském (zde zase pracuje slečna Kateřina Hubová). Vážení přátelé, právě pracovníci těchto kanceláří i těch dalších, které - jak ve vedení Folklorního sdružení ČR doufáme v brzké době vzniknou - by Vám mohli být nápomocni s vytvořením těsnějších, koncepčně a obsahově blízkých forem spolupráce mezi Vámi a nositeli folklorních tradic - folklorními soubory. Vytváří se tak prostor např. pro společné ediční počiny, jimiž mohou být široké veřejnosti představeny nejrůznější krajové nebo regionální zajímavosti, pamětihodnosti, dovednosti. Naskýtá se možnost širší a obsahově zajímavé spolupráce s dětmi a učiteli ve školách a rozšiřování jejich znalostí o lidové kultuře a folkloru v rámci náplně jednotlivých vyučovacích předmětů.
Jinou možností je např. společná prezentace festivalů ve vztahu k turistickému ruchu v rámci jednoho kraje ve vazbě na místní gastronomii nebo historické, architektonické a přírodní zajímavosti a památky, na kulturní tradice a aspekty. Bylo by mylné shledávat postavení a význam našich festivalů a slavností bez souvislostí a vazeb na celospolečenskou situaci a širokou nabídku divácky lákavých pořadů jiných kulturních a zábavných žánrů. Z nich některé jsou naší činnosti blízké a můžeme se s nimi ve prospěch oslovení širší divácké veřejnosti zajímavé programově prolínat. Jiné obory jsou nám velmi vzdálené, ale i od nich můžeme získat řadu zkušeností z jejich "přípravné kuchyně". Jejich mnohé (a pro nás často netradiční) tvůrčí, organizační, personální či programové výstupy mohou být i pro nás zajímavé a podnětné.
Bližší, cílená a těsnější vzájemná spolupráce pořadatelů festivalů v jednom kraji i v celostátním měřítku může být ve výsledku podnětem pro vyprofilování důvodů, smyslu, cílů a poslání pořádání našich akcí. Jistě si vzpomenete na výsledek malé ankety, kterou jsem mezi Vámi provedl před rokem. Tehdy se ukázalo, že pořádání našich festivalů má mnoho různých, často dosti vzdálených důvodů. Mám za to, že ve vazbě na programové cíle Folklorního sdružení ČR by i členské festivaly měly mít více vyprofilovány cíle a důvody pořádání, korespondující s významem kulturního fenoménu - totiž významu této důležité součásti naší národní kultury = kultury lidové a folkloru, představování části jeho projevů veřejnosti rok co rok s vynaložením nemalých finančních prostředků připravujeme.
Vážení přátelé!
Chápu nejen to, že pořádání folklorního festivalu nebo slavnosti není Vaší jedinou společenskou a kulturní aktivitou, ale také skutečnost, že jejich náročná příprava je často závažnou celoroční prací. Přesto vás vyzývám!
Hledejme více možnosti společných koordinovaných postupů a vzájemné spolupráce v nových krajích nejen mezi folklorními festivaly samotnými, ale také mezi folklorními festivaly a folklorními soubory, mezi představiteli folklorního hnutí a dalšími společenskými, profesními, sportovními či turistickými organizacemi dětí, mládeže i dospělých.
To znamená, že v této bohaté, ale nelehké práci s dětmi a mládeží nejsme osamoceni. Nezůstávejme proto stranou! Ještě výrazněji vyjděme vstříc novým a společným formám práce a veřejné prezentace našich festivalových cílů, významu tvořivé a podněcující výchovné práce s dětmi a mládeží v našich folklorních souborech a představování specifik poslání Folklorního sdružení České republiky.
Přemýšlejme společně, věřím, že formy spolupráce a cesty jejich realizace najdeme.
Děkuji za pozornost.

František Synek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: SYNEK František
Zveřejněno 13.11.2003 v 09:54 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA