PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Rusava na prahu tisíciletí

Časopis Folklor 2/04
Za padesát let své činnosti je soubor Rusava neodmyslitelnou součástí kulturního ži­vo­ta svého města a řadí se mezi několik valašských souborů s hlubokou tradicí a v popředí dění va­lašského regionu. Soubor udržuje v povědomí oby­vatel převážně tradice, písně a tance z ji­ho­západního Valašska, ale pochopitelně největší důraz kla­de na folklorní odkaz valašské obce Ru­savy, jejíž jméno nese. V souboru působily již stovky tanečníků a muzikantů, k dneš­ní­mu dni přesně 327 a nespočítaně dalších spolupracovníků a přátel, které spojovala vždy spo­lečná lás­ka k lidovému umění a valašskému folkloru. Za svého trvání získal soubor řadu oce­nění a má za sebou stovky vystoupení nejen v Bystřici pod Hostýnem a nejbližším okolí, ale rovněž na festivalech a přehlídkách po celé republice. Re­prezentoval své město, národní folk­lor a re­pu­bliku také na mnoha festivalech v zahraničí; při svých ces­tách navázal přátelství s řa­dou ev­rop­­ských souborů, především z Německa, ale také Špa­něl­ska, Belgie, Holandska či Slo­ven­ska, se kterými udržuje mezinárodní družbu, a vzájemné ná­vštěvy jsou zajímavou kon­fron­tací ev­­ropského folkloru. Mezi pravidelnými akcemi bystřické plesové sezóny nechybí v širokém oko­lí vyhlášený valašský bál, soubor připravuje besedy a celo­ve­čer­ní pořady věnované výz­nam­ným osobnostem, výročím a lidovým tradicím, vánoční po­řa­dy a koncerty. Je také hlav­ním organizátorem mezinárodního folklorního festivalu Na rynku v Bystřici, kte­rý se koná kaž­dé dva roky na bystřickém náměstí - letos se jej zúčastnilo 15 souborů, z toho 6 za­hra­nič­ních, a festival se zařadil mezi největší folklorní festivaly v celé republice.
Časopis Folklor
Soubor Rusava
Současným primášem cimbálové muziky souboru je Ing. František Stoklasa; umě­lec­kým vedoucím Jiří Stanovský, výborný tanečník a odzemkář, který drží uměleckou laťku sou­bo­­ru velmi vysoko. Příjmení Stanovský je již neoddělitelnou součástí souboru Rusava - jeho ro­­diče Jaroslava a Stanislav Stanovští stáli u zrodu souboru, řadu let jej vedli a za je­jich práci a pří­nos pro soubor jim bylo uděleno čestné členství v souboru Rusava. Dnes v rodinné tradici po­­kračují i synové Jiřího Jakub a Jan. Zapomenout nemůžeme ani na Petra Stanovského, or­ga­­ni­zač­ního vedoucího souboru - v souboru působili i jeho rodiče a dnes rovněž tančí oba sy­no­vé Petr a Adam. Celkem bychom v éře souboru Rusava napočítali 15 jmen s příjmením Sta­nov­­ský - Sta­novská.
Čestné členství v souboru Rusava obdrželi mimo manželů Stanovských (Stanislav Sta­nov­ský zemřel v září 1999) také Pavel Malík, dlouholetý primáš cimbálové muziky Rusava (opus­til nás v dubnu 2002), jeden z prvních muzikantů souboru Josef Herodek, výtvarník Ka­rel Bubílek, dlouholetý vedoucí taneční složky Vladimír Očadlík a Růžena Ma­líková, za­kla­da­telka dětského souboru Malá Ru­sa­va, který od roku 1958 vede dodnes. U příležitosti 50. vý­ročí se čestnými členy stali Helga Cassinelli, Vratislav Bartošek, Jaromír Adámek a Fran­ti­šek Matyáš.
V současné době má soubor 50 aktivních členů (40 tanečníků a 10 muzikantů), kteří pře­nášejí štafetu souboru Rusava do dalšího padesátiletí. Při slavnostním večeru v kinosále Spo­lečenského domu Sušil se divákům většina z nich v programu představila.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.04.2004 v 09:36 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA