PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ

ENCYKLOPEDIE FoS
Základní informace o FoS ČR
Adresář FoS
Partneři FoS
Folklorní festivaly FoS ČR
Folklorní soubory FoS ČR
Folklorní materiály
Folklorní projekty
Folklor a media
KALENDÁŘ FOLKLORU
Folklorní akce a lidové umění
Festivaly FoS ČR
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Zahraniční aktivity
Zahraniční festivaly
Výměny a nabídky
Kolečka a půlkolečka
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality, novinky, zprávy, ...
Poskytované dotace
Archiv článků
FOLKLOR A TRADICE
Časopis Folklor
Folklor a lidové tradice v ČR
Etnografické členění ČR
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla
Kroje a lidové oblečení
SLUŽBY
Vyhledávací centrum
Pro registrované

Časopis FOLKLOR


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Návrh novelizace Stanov Folklorního sdružení ČR

Upravené stanovy

S T A N O V YFolklorního sdružení České republiky
§ 1
Základní ustanovení

1/1 Název organizace je Folklorní sdružení České republiky, zkratka FoS ČR.
1/2 Sídlem sdružení je Praha.
1/3 Sdružení působí na území Čech, Moravy a Slezska.
1/4 Sdružení je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací, folklorním hnutím dětí, mládeže.
1/5 Sdružení je samostatnou právnickou osobou.
1/6 Sdružení může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí.
§ 2
Poslání a cíle Folklorního sdružení ČR

2/1 Posláním FoS ČR je:
2/1.1 sdružovat folklorní soubory a festivaly, jejichž členové děti, mládež i dospělí se aktivně účastní prezentace tanečního, hudebního a slovesného folkloru a na rozvíjení lidových tradic a kultury ČR,
2/1.2 činnost programová, ediční, ekonomická, organizační, koordinační a zastupování zájmů,
2/1.3 sdružovat osoby nebo skupiny osob, které mají zájem o činnost a program FoS ČR v oblasti dětí, mládeže a cestovního ruchu.
2/2 Cílem FoS ČR je:
2/2.1 přispívat k vytváření možností a podmínek činnosti kolektivů i jednotlivců, hájit jejich zájmy vůči vrcholovým státním a zastupitelským orgánům a jiným organizacím,
2/2.2 rozvíjet spolupráci mezi regionálními sdruženími (autonomní součást FoS ČR), soubory, skupinami, členskými festivaly, i jednotlivci. Rozvíjet činnost krajských kanceláří FoS ČR,
2/2.3 spolupracovat s odbornými, společenskými i jinými organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou v naší republice i v zahraničí. Ve spolupráci s nimi provádět odbornou poradenskou a konzultační činnost pro členy FoS ČR,
2/2.4 spoluvytvářet podmínky pro prezentaci regionálních a místních tradic našeho národa a na území naší republiky žijících národností,
2/2.5 pořádat samostatně nebo i ve spolupráci s jinými organizacemi besedy, výstavy, festivaly, přehlídky, koncerty, vzdělávací kurzy a semináře, odborná sympozia, pobyty a stáže, burzy apod.,
2/2.6 vydávat informace týkající se okruhu činnosti FoS ČR, folklorních souborů, festivalů, slavností a folklorního hnutí,
2/2.7 pečovat o ochranu autorských a jiných práv svých členů,
2/2.8 vykonávat činnosti prospěšné FoS ČR a jeho členům, které nejsou v rozporu s jeho posláním a zákony ČR a EU,
2/2.9 spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci ČR i v zahraničí a v nich zastupovat zájmy členů na základě oboustranně prospěšné spolupráce,
2/2.10 vyhledávat spolupořadatele, sponzory a podporovatele svých činností,
2/2.11 budovat ekonomické a majetkové zázemí pro svou činnost a činnost svých členů.
§ 3
Členství ve FoS ČR

3/1 Členství ve FoS ČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacením vstupního poplatku.
3/2 Členy FoS ČR jsou:
3/2.1 řádní členové
3/2.1.1. folklorní kolektivy
3/2.1.2 jednotlivci
3/2.1.3 folklorní festivaly a slavnosti
3/2.2 čestní členové
3/2.3 přispívající členové

3/3 Členství ve FoS ČR zaniká vystoupením, které člen sdělí sekretariátu písemnou formou, zánikem kolektivu, úmrtím jednotlivce nebo zrušením festivalu či slavností.
3/4 O čestném členství rozhoduje výbor FoS ČR.
3/5 Člen, který nezaplatil členské příspěvky za příslušný kalendářní rok, ztrácí výhody člena (nemá právo hlasovat na valné hromadě, neobdrží delegační lístek na valnou hromadu, nejsou mu zasílány nebo potvrzeny členské průkazy, neobdrží případnou dotaci, nemá nárok na časopis Folklor).
3/6 Členství člena, který po dva po sobě jdoucí roky neplní své členské povinnosti, řeší individuálně výbor FoS ČR.
§ 4
Práva a povinnosti členů FoS ČR

4/1 Aktivně se účastnit života FoS ČR. Být informován o činnosti FoS ČR a pomáhat při realizaci společně přijatých usnesení. Podávat orgánům FoS ČR návrhy na činnost organizace.
4/2 Delegovaní zástupci členských kolektivů, festivalů a jednotlivci mají právo volit na shromážděních FoS ČR a být voleni do orgánů FoS ČR v případě, mají-li splněny své členské povinnosti.
4/3 Členové FoS ČR mají právo účastnit se hlasování prostřednictvím svých delegovaných zástupců nebo osobně na shromážděních FoS ČR, podávat návrhy pro jednání shromáždění FoS ČR nebo na jejich svolání.
4/4 Vytvářet regionální folklorní sdružení k obhajování skupinových zájmů. Regionální folklorní sdružení plní cíle a poslání FoS ČR v příslušném regionu a mají samostatnou právní subjektivitu. Spolupráce výborů regionálních sdružení s výborem FoS ČR se uskutečňuje na principech vzájemné shody.
4/5 Základní povinností člena FoS ČR je platit řádně členské příspěvky a v případě zvolení plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá usnesení.
4/6 Čestní a přispívající členové nemají povinnosti řádných členů FoS ČR.
4/7 Povinností člena sdružení je rozvíjet vlastní činnost, spolupracovat s dalšími na úrovni kraje, města a podílet se na činnosti krajské kanceláře a regionálních folklorních sdružení.
§ 5
Orgány FoS ČR

5/1 Nejvyšším orgánem je valná hromada FoS ČR (dále jen VH).
5/1.1 Valné hromadě přísluší zhodnotit. plnění úkolů FoS ČR, stanovit. úkoly výboru, určit program práce FoS ČR na období do příští valné hromady, volit a odvolávat členy výboru, usnášet se o změně stanov a projednávat návrhy podané výborem nebo členy sdružení, schvalovat výši členských příspěvků.
5/1.2. Valnou hromadu svolává výbor nejméně lx za kalendářní rok písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánka obsahuje datum, dobu a místo konání, pořad a opis návrhů, které výbor hodlá valné hromadě předložit k projednání.
5/1.3 Člen, který plní své členské povinnosti, obdrží současně s pozvánkou a materiály na valnou hromadu také delegační lístek opravňující k hlasování. V případě nutnosti opravňuje delegační lístek signovaný podpisem vedoucího příslušného souboru k jeho zastupování i k hlasování na valné hromadě prostřednictvím předkladatele delegačního lístku.
5/1.4 Výbor FoS ČR je povinen svolat valnou hromadu:
5/1.4.1 k projednání záležitostí, které přísluší výlučně valné hromadě,
5/1.4.2 vyžádají-li si to zájmy sdružení,
5/1.4.3 požádá-li o to jedna třetina zástupců členských kolektivů a jednotlivců je výbor povinen svolat mimořádnou valnou hromadu.
5/1.5 Platné usnesení valné hromady, schválení změny stanov, příp. zrušení FoS ČR vyžadují, aby bylo přijato nadpoloviční většinou delegátů. Hlasování se děje aklamací pomocí hlasovacích lístků. Požádá-li o to kterýkoliv člen s hlasovacím právem, hlasuje se tajně.
5/1.6 Nesejde-li se ve stanovené době nadpoloviční počet oprávněných delegátů, začíná za hodinu poté usnášeníschopná valná hromada bez ohledu na počet přítomných delegátů.

5/2 Výbor FoS ČR
5/2.1. je výkonným orgánem, kterému přísluší:
5/2.1.1 vykonávat usnesení valné hromady,
5/2.1.2 vykonávat vše, co v jiných usneseních je výboru výslovně vyhrazeno,
5/2.1.3 předkládat valné hromadě :
- zprávu o činnosti za uplynulé období,
- návrhy na činnost FoS ČR na nadcházející období,
- zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
- návrhy na výši členských příspěvků,
- návrhy prostředků a způsobů zajištění a realizování schválené činnosti
sdružení,
5/2.1.4 spolupracovat s regionálními folklorními sdruženími.
5/2.2 Počet členů výboru je devět :
- 8 členů (předseda, 2 místopředsedové a ostatní členové) volených valnou hromadou,
- tajemník schvalovaný do výboru valnou hromadou na návrh výboru nebo delegátů.

5/2.3 Honorované funkce jsou předseda a tajemník sdružení.
Výbor sdružení může na základě svého usnesení formou dohody o provedení práce dále honorovat důležité činnosti spojené s plněním úkolů FoS ČR.
5/2.4 Funkční období členů výboru jsou čtyři roky. Člen výboru může být odvolán valnou hromadou, může se také své funkce vzdát.V takovém případě končí jeho funkční období dnem, kdy odstoupení schválí výbor FoS ČR.
5/2.5 Výbor po každé volbě volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a případné další funkcionáře. Volba se provádí tajným hlasováním. Souhlasí-li zvolení členové, mohou být funkce obsazeny též na základě počtu získaných hlasů při volbě do výboru.
5/2.6 Pro rozhodování o důležitých otázkách činnosti FoS ČR svolává předseda výbor sdružení, revizní komisi a předsedy regionálních folklorních sdružení na schůzi a to nejméně lx za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena výboru musí být schůze výboru svolána nejpozději do tří týdnů ode dne doručení žádosti.
5/2.7 Schůze výboru řídí předseda nebo místopředseda.
5/2.8 Schůze výboru jsou veřejné a výbor má oznamovací povinnost vůči regionálním folklorním sdružením o místu, datu a době konání schůze.
o
5/2.9 Výbor rozhoduje o všech aktuálních činnostech sdružení včetně organizačních a hospodářských věcí.
5/2.10 Výbor schvaluje čestné členství.
5/2.11 V případě potřeby může výbor ze svého středu k řízení a organizaci běžné činnosti zvolit předsednictvo výboru, na něž přenese část svých pravomocí.
5/2.12 K výkonu, organizaci a řízení jednotlivých činností může výbor sdružení zřizovat komise, jejichž pravomoc a oblast působnosti vždy vymezí.
§ 6
Hospodaření FoS ČR

6/1 Hospodaření FoS ČR se řídí Zásadami hospodaření, které schvaluje výbor.
6/2 Majetek FoS ČR tvoří:
6/2.1 členské příspěvky
6/2.2 příjmy z vlastního majetku a činnosti
6/2.3 subvence a dotace
6/2.4 dary, odkazy, dědictví a jiné prostředky.
6/3 Finanční prostředky jsou v míře nezbytné uloženy v pokladně FoS ČR. Jejich výši stanoví výbor sdružení. Ostatní prostředky jsou vedeny na účtu v peněžním ústavu.
Dispoziční právo k prostředkům na účtu mají vždy dva z těchto funkcionářů: předseda, místopředsedové, tajemník a nejvýše dva členové výboru. Je-li obsazena funkce účetního, pak též účetní.

6/4 V případě zřízení podúčtu s odlišným dispozičním právem musí být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby. Toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet. Jednou z těchto osob musí být tajemník sdružení nebo účetní.
6/5 Evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku zajišťuje tajemník FoS ČR ve spolupráci s účetním. Správa majetku a řešení hospodářských otázek přísluší výboru sdružení. Při změně funkcionářů FoS ČR s dispozičním právem k účtu v peněžním ústavu nebo účetního se prostředky a majetek předávají protokolárně.
6/6 Kontrolu hospodaření FoS ČR a všech jeho úseků provádí revizní komise nejméně jednou za tři měsíce. Revizní komise musí mít nejméně tři členy a je volena valnou hromadou. Funkční období revizní komise činí čtyři roky.
6/7 Základní vstupní příspěvek každého kolektivu je 100,-- Kč, jednotlivce 50,- Kč. Vstupní příspěvek je nutno uhradit poštovní poukázkou s anotací na adresu sdružení.

6/8 Výše členských příspěvků je schvalována valnou hromadou vždy na období dvou kalendářních let. Členské příspěvky je nutno uhradit poštovní poukázkou s uvedením zprávy pro příjemce (účel platby, počet členů, charakter kolektivu) vždy do konce měsíce února příslušného roku.
6/9 Neplatící členské kolektivy upozorní sekretariát sdružení upomínkami.
§ 7
Ustanovení závěrečná

7/1 Folklorní sdružení ČR může zaniknout rozhodnutím valné hromady. Dle usnesení valné hromady provádí likvidaci majetku a veškerá majetkoprávní vypořádání výbor sdružení prostřednictvím valnou hromadou jmenované a schválené likvidační komise.
7/2 V případě, že sdružení zanikne bez rozhodnutí valné hromady, řeší veškeré majetkoprávní úkony výbor FoS ČR prostřednictvím likvidační komise, kterou sám ustaví na svém jednání a jejímiž členy jsou též zástupci regionálních folklorních sdružení.
Zpracovala: JUDr. Iveta Valoušková, advokát

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 4 názory)


18.12.2004 v 23:46Vili Dekan

Tak vidím, že asi píšu pro budoucí generaci. Přestože byla diskuse ke stanovám na VH nezvykle bouřlivá, nikomu nestojí za to se vyjádřit. Nikdo se ani neptá, jak dopadla stížnost Honzy Mičky. Pokud vím, napsal ji a doručil předsedovi. A pokud vím dále, měla být projednána a vyřešena 13.12.2004 na jednání nového výboru. Docela rád bych znal obsah stížnosti (tedy ten, který by byl - byl-li vůbec nějak - publikován), ale také stanovisko k ní, které měl výbor 13.12.2004 přijmout. Jak ji vyřešil? Kdo to ví? Vlastně mě zajímá, proč právě pod touto položkou nebyla stížnost zveřejněna. Ne podavatelem stížnosti, ale vedením FoS! Osobně si myslím, že to zde zveřejněno mělo být. A také, že se k tomu měli lidé z výboru vyjádřit. Ale čte vůbec tuto diskusi někdo? Sleduje ji někdo??? Třeba z výboru. A z vás! Pak se ale ptejte, proč se platí internet, resp. když se platí, proč ho nevyužíváme. Nebo Fos už nikomu ani nestojí za to, aby se k jeho činnosti vyjádřil??? :o-)))


25.11.2004 v 21:19Vili Dekan

Ještě dodatečně mě napadá, že volby na Valné hromadě prokázaly, že stabilita i personální kontinuita výboru i revizní komise je zatím naprosto bezproblémová. Takže prodloužení mandátu nic pozitivního nepřináší, zodpovědnost volených orgánů kratší mandát dosud nijak neohrožoval a nekomplikoval. Jen proto se mi jeví prodloužení jako samoúčelné. Ale třeba je to opravdu jenom můj názor.


19.11.2004 v 18:52Jan Mička

Vidím, že Vili se rozepsal...Já mám připomínek víc především k poslání a cílům sdružení, mě ty procesní chyby jinak neoslovují. I když, je-li těch asistentů a sekretářek v sekretariátu osm (viz www.fos.cz)...
Pro mě jsou stanovy tak, jak jsou navrženy, nepřijatelné a zkusím na zítřejší valné hromadě poukázat proč a co je třeba zpřesnit ve formulacích, doplnit či vyměnit. Např.:
2/1.1 chybí mimo jiné ... a jeho scénické a přenesené formy (tedy nejen folklor)
V textu stanov se operuje pojmy jako regionální sdružení jako autonomní součást FoS, krajská kancelář, přitom zásadní vymezení pojmů chybí!
Krajská kancelář není strukturální součástí organizace FoS, ani regionální sdružení jí není (jsou oblasti, v nichž žádné regionální krajské kanceláře nejsou, ani regionální sdružení, takže ani soubory v oblasti nejsou v jejich dosahu), a přesto ve stanovách se mluví o povinnosti souborů vůči těmto strukturám...
Namísto obcí a regionů se v textu stanov zásadně používají zavádějící pojmy kraje a města. Jakoby obce a vesnice neexistovaly...
O "honoráři" už se rozepsal Vili. Stálo by za to, aby JUDr. Valoušková coby údajný tvůrce stanov alespoň nahlédla do zákona o mzdě, zákoníku práce, autorského zákona, obchodního zákoníku k vůli vymezení pojmů...
2/2.3 Problematika...snad obdobná činnost, zájem, aktivita! Je snad náplní FoS problematika souborů?
Atd...
Věřím, že zítra nebudu sám, jde přece o nás, o soubory, proto bychom se měli snažit, aby i zastřešující dokumenty měly nejen hlavu a patu, ale aby také byly formálně správně.


19.11.2004 v 16:58Viliam Dekan

Zdá se mi to, nebo je to pravda, že současný návrh stanov směřuje k upevnění centrálního řízení uvnitř občanského sdružení, jinak řečeno k zajištění pozic současného (budoucího) výboru?
Rozhodně se mi nezdá šťastným řešením prodloužení funkčního období na čtyři roky. FoS není státní struktura, ale občanské sdružení! Zatím nebyl ani patrný důvod, protože personální složení volených orgánů vykazuje jistou konzervativnost - za 15 let se v nich drží aktivní lidé bez problémů skoro od počátku, prostě dlouhodobě. Přitom minimálně tři výměny aktivních členů (Pitter, Vršecký, Dobrovolný) vznikly tak, že oni sami svá místa uvolnili vlastní rezignací (jinak by jistě byli opět voleni).
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že většina nově volených funkcionářů musela kandidovat více než jedenkrát, aby si jich plénum delegátů Valné hromady stačilo všimnout a oni se pro ně stali "volitelnými". Možnost několikeré kandidatury se s prodloužením volebního období na čtyři roky znemožní (tři pokusy o kandidaturu budou místo šesti let představovat dvanáct!!!). Takže se může stát, že mladý "prvokandidát" bude konečně zvolen až napotřetí, ale to už nebude mladý, ale příslušník střední generace. Opravdu se mi to zdá zbytečné, a může se to projevit jako velmi nepružný element dalšího řízení sdružení. Proto POZOR! Dva roky funkčního období zatím nedovedly sdružení do žádné krize. Čtyřleté funkční období ale může vnést do činnosti nečekané problémy!
Se čtyřletými stanovami měl být předložen Valné hromadě přinejmenším Organizační řád. Management FoS totiž začíná stále více oplývat nejen úředníky sekretariátu, ale i různými asistenty. Zatím se nic nestalo, ale je otázka, zda právě různí asistenti a poradci nemají na činnost větší vliv, než samotný výbor a členská základna.
Daly by se vychytat i jiné drobnosti - pracují někteří členové výboru za mzdu, nebo za honorář atd.? Snad se dostanu někdy k tomu, abych to rozebral podrobněji. Teď si jen přeji, aby se rozběhla na Valné hromadě věcná a zaujatá diskuse, a věřím, že se delegáti slepě nevzdají svého práva být nejvyšším orgánem. Že na zjevné omezování svého hlasu, jak je navrženo v těchto stanovách, NEPŘISTOUPÍ. Dejte si všichni, prosím, tu práci, a o tomto víkendu se ještě před hlasováním nad návrhem ze všech možných úhlů zamyslete!


DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 04.11.2004 v 10:44 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA