PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA HLAVNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ VYSOČINA PRAHA STREDOČESKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ


Nadpis Tabulky 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Tabulka 1
Nadpis Tabulky 2
Tabulka 2
Tabulka 2
Tabulka 2


DOPORUČUJEME
Zpíváme pro radost
 
 

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR na VIII. valné hromadě FoS ČR ve Velké Bystřici o činnosti od VII. valné hromady ve Vyškově a dalších úkolech sdružení

Časopis Folklor 7/04
Vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové,
v souladu se stanovami Folklorního sdružení ČR svolal výbor VIII. řádnou valnou hromadu, jako vrcholný orgán našeho sdružení, abychom posoudili, jak byly naplňovány závěry poslední valné hromady ve Vyškově, co se nám v uplynulém období podařilo, co se naopak dařilo méně nebo vůbec, a jakými směry by se měla další existence našeho sdružení ubírat. Dovolte mi, abych na základě rozhodnutí výboru uvedl některé základní informace, které považujeme v těchto směrech za podstatné a rozhodující.
Naše valná hromada se koná několik měsíců před termínem, kdy si připomeneme 15. výročí založení Folklorního sdružení ČR. Pomyslně končíme věk povinné školní docházky a stáváme se občany, kteří vstupují do dalšího života. Jistě je vhodné si toto významné výročí připomenout, jsme však toho názoru, že není třeba pořádat halasné oslavy. Více by nás toto výročí mělo vést k zamýšlení nad odpovědností za náš další vývoj, za to, jak ovlivňujeme život našich členů, našich přátel a spolupracovníků a tradiční lidové kultury, do jaké míry jsme důstojnými pokračovateli našeho národního kulturního dědictví a co naopak děláme v naší práci špatně. Při nepochybné spoustě pozitivních výsledků a pochvalných vyjádření se více zamýšlet také po smyslu, cílech našeho snažení a cestách, které k nim vedou.
Poprvé se na naší valné hromadě scházíme jako občané Evropské unie. Naše soubory už nemusí při cestách do většiny zemí Evropy žádat o pasy a víza, stejně se omezily překážky při cestách většiny našich zahraničních přátel do naší země. Získali jsme některá nová práva a možnosti. Stejně tak jsme však získali také odpovědnost a povinnosti vůči našim "spolubydlícím v evropském domě" i vůči sobě samým. Nové skutečnosti vyvolávají mimo jiné obavy o uchování národní svébytnosti a identity i úvahy, jak my sami můžeme těmto tendencím čelit. Je euroobčanství v příkrém rozporu s vlastenectvím? Anebo jde o dvě stejně významné stránky identifikace? Budou tyto procesy probíhat nezávisle na nás, anebo máme možnosti je svojí činností podstatně ovlivňovat? Nezvítězí nakonec ekonomický tlak nad požadavky národní svébytnosti? To jsou všechno obavy, které více či méně sdílíme spolu s našimi členy, ale i ostatními občany naší země. Otázky, které nás znepokojují a snažíme se na ně najít odpověď.
Ve čtrnáctém roce své existence má Folklorní sdružení ČR v naší zemi bezesporu velmi významné postavení. Patříme k nejvýznamnějším sdružením dětí a mládeže. Jsme nejpočetnějším celorepublikovým kulturním spolkem v tomto státě, jsme uváděni mezi nejvýznamnějšími nevládními organizacemi tohoto státu. Naší práci se dostává významného ocenění od státních činitelů, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, členů vlády, hejtmanů a dalších představitelů krajů, magistrátů, měst a obcí, ale také od více než milionu návštěvníků folklorních slavností a festivalů. Pozitivně se rozvíjí naše spolupráce s přáteli a partnery v zahraničí. Folklorní sdružení ČR plní ve spolupráci se svými partnery významnou úlohu ve vlivu na společenský a kulturní život společnosti, na volný čas dětí a mládeže. Přes dosažené výsledky nezůstává stát na místě, ale usiluje o další rozvoj aktivit svých členů a uspokojování potřeb a požadavků svých spoluobčanů.
Významným předpokladem úspěšné činnosti Folklorního sdružení ČR je další posilování vztahů s našimi partnery a vytváření vnějších podmínek pro naši práci. V hodnoceném období jsme nacházeli porozumění a často také dost dobré vůle k podpoře našich požadavků a záměrů u poslanců a senátorů Parlamentu ČR, čelních představitelů obou jeho komor, výborů a komisí, představitelů ministerstev ČR s důrazem na MŠMT ČR, MK ČR, MMR ČR, MZV ČR, MV ČR a MO ČR. Získávání těchto osobností pro podporu tradiční lidové kultury a činnosti našeho sdružení považujeme za významnou součást naší práce. Jsme rádi, že řada z nich pravidelně přijímá záštitu nad některou z našich významných akcí. Jejich přímá účast potom pomáhá rozšířit jejich informovanost o naší činnosti a dotvářet jejich osobní vztah k lidovému umění. Pro nás jejich účast pomáhá zvýšit společenský význam našich akcí, což zase znamená lepší komunikaci se sdělovacími prostředky a také sponzory.
Tradičně velmi dobrou odezvu měly naše aktivity u představitelů Senátu Parlamentu ČR. V loňském i letošním roce se vyhodnocení folklorních slavností a festivalů konalo jako schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, a to již poosmé, v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Na setkání ředitelů festivalů v loňském roce pronesl pan Peter Dvorský zajímavou poznámku: široko daleko za hranicemi vašeho státu neznám parlament, na jehož půdě by se projednávalo lidové umění. Nezůstává však jenom u těchto jednání. Mnozí senátoři i poslanci, díky tomu, že přijímají záštity nad našimi akcemi a také je osobně navštěvují, vědí dobře, co děláme a ochotně nám v tom pomáhají. V uplynulém dvouletí nám hodně pomáhali v naší práci zejména senátoři Mirek Topolánek, Ladislav Svoboda, Jan Ruml, místopředsedové SP ČR, František Mezihorák, předseda výboru, Adolf Jílek, Alena Gajdůšková, Josef Kaňa, Josef Vaculík a celá řada dalších.
Z poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu mi dovolte poděkovat zejména poslancům a poslankyním, Miroslavě Němcové, místopředsedkyni sněmovny, Vojtěchu Filipovi, místopředsedovi sněmovny, Waltru Bartošovi předsedovi výboru pro kulturu, Anně Čurdové, místopředsedkyni výboru pro kulturu a vzdělávání, Josefu Smýkalovi, nově zvolenému předsedovi podvýboru pro mládež, Petru Nečasovi, Petru Krillovi, Jaromíru Talíři, Haně Šedivé a řadě dalším. Velice si podpory a spolupráce všech uvedených vážíme a budeme se snažit ji v dalším období dále posilovat a rozšiřovat.
Naším velice významným partnerem a nejdůležitějším podporovatelem je MŠMT ČR. V uplynulém období jsme u paní Petry Buzkové ministryně, Václava Pícla, Karla Hrdého, Jaroslava Mylnera, náměstků, bývalého ředitele odboru pro mládež Jindřicha Fryče (ředitel zahraničních vztahů) i současného ředitele Jaroslava Tučka, ale i jednotlivých pracovníku tohoto odboru - Evy Hampejsové, Stanislava Sedláčka ad. nacházeli plnou podporu našich aktivit a porozumění pro naše problémy.
Dobrá byla také naše spolupráce s Institutem dětí a mládeže, jako přímo řízenou organizací ministerstva. Významná podpora MŠMT je pro nás také závazkem, aby v popředí naší pozornosti stály i nadále děti a mládež.
Občas se objevují názory, ať už z našich řad nebo mimo ně, zpochybňující profilaci FoS ČR jako sdružení dětí a mládeže. Nepovažujeme tyto názory za opodstatněné. Skutečnost, že se v našem sdružení objevují soubory dospělých nebo dokonce seniorů, neznamená podstatné změny ve složení naší členské základny, ani v zaměření naší činnosti. Vždyť v našich řadách působí přes dvě stovky ryze dětských souborů a také ve většině dalších souborů má mládež do 26 let výrazné zastoupení. Ve věkové struktuře členské základny pak činí podíl dětí a mladých lidí plných 88%. Z majoritních akcí FoS ČR, mezi které patří Národní krojový ples FoS ČR, Zpěváčci, dvě zemské přehlídky dětských folklorních souborů, MFF Pražský jarmark a MF dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích, jsou plné dvě třetiny věnovány výhradně dětským aktivitám. Na všech členských folklorních slavnostech a mezinárodních folklorních festivalech mají děti a mládež významné místo. Některé festivaly jsou ryze dětské, jiné mají samostatný dětských program, pro další je samozřejmostí účast dětských souborů a zpěváčků lidových písní. Jsme si vědomi skutečnosti, že soubory, složené převážně z dospělých, nemohou získat dotace MŠMT a jsou tím do jisté míry znevýhodněny. To však neznamená, že tyto soubory působí na okraji našeho sdružení a že v dalších oblastech nemohou využívat podpory tohoto ministerstva. Snad se mnou budete souhlasit také v tom, že více prostředků je právem věnováno práci těch, kteří nemají vlastní finanční příjmy. A především: podporu folklorních aktivit dětí a mládeže považujeme za významný vklad do budoucnosti našeho sdružení a celé národní lidové kultury.
Výrazného pokroku dosáhla naše spolupráce s MK ČR a zejména s jeho odborem regionální a národnostní kultury. Od tohoto ministerstva se nám dostává široké podpory v řadě směrů naší činnosti, ať už jde o vydávání časopisu Folklor, podporu celostátní soutěže Zpěváčci, a to nejen na celostátní přehlídce, ale také na prezentaci výsledků soutěže formou vydávání zvukových nosičů záznamů akcí i formou podpory společných koncertů "Zpěváček - Slávik" a "Zpíváme pro radost". Ministerstvo podílí na organizaci a financování celého cyklu přehlídek dětských folklorních souborů a ve spolupráci s NÚLK Strážnice také na organizaci "Školy lidových tradic". V grantovém řízení podporuje prezentaci našich folklorních souborů na významných zahraničních festivalech. Významná je také jeho podpora naší spolupráce s NÚLK Strážnice, ať už jde o vystoupení a samostatné programy našich souborů na strážnickém festivalu a nebo naši spolupráci se zeměmi Visegrádské čtyřky. V grantovém řízení MK ČR jsme na tento rok získali dotace na projekty v rámci Roku české hudby, spolupracujeme v přípravě společných akcí se soubory Slovenské republiky. Máme možnost, a této možnosti také aktivně využíváme, podílet se na výběru osobností, navrhovaných na resortní i státní vyznamenání. Dnes patří MK ČR k našim nejvýznamnějším partnerům. Patří se poděkovat ministru Pavlu Dostálovi, jeho prvnímu náměstku Zdeňku Novákovi a ředitelce odboru národnostní a regionální kultury paní Zuzaně Malcové.
Nejde však jen o to, že ministerstvo pomáhá nám jako sdružení. Ono pomáhá také rozvoji tradiční lidové kultury jako celku. Jistě je vám známé usnesení vlády ČR č. 571 z 11. 6. 2003 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. Tento pro nás významný dokument, o který se můžeme opírat při celé řadě našich jednání, by v žádném případě neměl zapadnout. Podobné materiály nevznikají tak často, abychom si mohli dovolit založit je do šuplíku.
I když jsem se více zastavil u spolupráce s těmito dvěma ministerstvy, úspěšně pokračovaly také naše kontakty s dalšími. Ve spolupráci s MZV ČR pokračuje vydávání oblíbené skládačky s termíny lidových slavností a festivalů, která se prostřednictvím Správy českých center (mimochodem, také jedna z těch příspěvkových organizací, s niž nás váže vzájemná smlouva o spolupráci, která byla podepsána v červnu 2003 ve Strážnici tehdejším ředitelem panem Sedláčkem). Naše poděkování patří současnému generálním řediteli Janu Bondymu. Ale pojďme zpátky MZV ČR. Výše uvedená skládačka se dostává i na zastupitelské úřady do celého světa a má velmi příznivé ohlasy. Patří sem i dobrá komunikace o odborem kulturních a krajanských vztahů. U tohoto ministerstva patří poděkování ministru Cyrilu Svobodovi, jeho nejbližším spolupracovníkům (Zuzana Jelenová), řediteli Zdenku Lyčkovi. Pokračovala spolupráce s MMR ČR a jeho příspěvkovou organizací CzechTourism. V letošním roce jsme získali poprvé možnost žádat o dotace ze strukturálních fondů EU a podle vyjádření vrchní ředitelky Věry Jourové, nám bude ministerstvo nápomocno při zpracování a vyřizování naší žádosti. Připravili jsme také některé podklady k podání žádosti o podporu našich aktivit v projektu Kultura 2000. Pod záštitou tohoto ministerstva a ve spolupráci se Spolkem za obnovu venkova jsme se letos podíleli na hodnocení soutěže Vesnice roku. Jsme velice rádi, že tento titul v letošním roce získala obec Kovářov, která obdržela putovní pohár a diplom FoS ČR. Další oceněnou obcí v kategorii tradiční lidové kultury se stala obec Štítina. Oběma srdečně blahopřejeme. Spolupráci s tímto ministerstvem považujeme, za jednu z našich priorit, a to hlavně v oblasti cestovního ruchu. Poděkování patří bývalému ministru Pavlu Němcovi, ale i současnému ministru Jiřímu Paroubkovi. Rovněž vrchní ředitelce Věře Jourové, ředitelce Markétě Zajícové a dalším pracovníkům tohoto resortu.
Pokračovala také naše spolupráce s MO ČR. Patří mu poděkování za folklorní festival Rožnovská valaška, za činnost VUS Ondráš Brno, Armádní folklorní asociace i třeba za záštitu NGŠ AČR nad koncerty "Zpěváček - Slávik" a "Zpíváme pro radost". Velké poděkování patří náměstkyni Jaroslavě Přibylové, generálporučíku Pavlu Štefkovi, NGŠ AČR, plukovníku Jiřímu Majkusovi a dalším funkcionářům.
Rovněž standartním způsobem pokračovala spolupráce s MV ČR a jeho složkami. V srpnu letošního roku jsme v rámci MFF Červeném Kostelci podepsali smlouva mezi MV ČR a FoS ČR. Poděkování je třeba dát panu Stanislavu Grossovi, emeritnímu ministru vnitra a generálu Miroslavu Štěpánovi, náměstkovi ministra vnitra.
Rovněž pokračovala spolupráce a komunikace s dalšími členy vlády. Chtěl bych moc poděkovat Zdenku Škromachovi, 1. místopředsedovi vlády, Petru Marešovi, emeritnímu místopředsedovi vlády, Liboru Ambrozkovi, ministru životného prostředí, Bohumilu Sobotkovi, ministru financí.
Našimi významnými partnery v rozvíjení tradiční lidové kultury v regionech jsou kraje ČR. Dařilo se nám získávat hejtmany a další hlavní představitele krajů pro podporu našich aktivit. S morální pomocí krajů byly zřízeny krajské kanceláře FoS ČR v Brně a v Ostravě; v tomto trendu chceme dále pokračovat. Je důležité najit i přímou finanční podporu kanceláří a regionálních sdružení FoS ČR. Tomu, by mělo napomoci i usnesení ASK z 20. února letošního roku. Do jisté míry se nám daří, ať už v grantových řízeních nebo jiným způsobem, získávat také finanční podporu našich majoritních akcí a některých dalších festivalů a aktivit. I když komunikujeme se všemi kraji, ne všude je úroveň spolupráce stejná. Tady je třeba říci, že závisí také na aktivitě a úrovni komunikace regionálních folklorních sdružení. V současné době, po volbách, se budou nově formovat krajská zastupitelstva, budou do nich přicházet noví lidé. Bude nutné plynule navázat a prohloubit stávající spolupráci. Buďme jedni z prvních, kteří je osloví, kteří je seznámí s naší organizací a našimi činnostmi v kraji, a kteří je požádají o pomoc.
Folklorní sdružení ČR má po 14 letech své existence mnoho zajímavých partnerů. Jenom jejich vyjmenování a přiblížení okruhů spolupráce by vydalo za jednu další zprávu o činnosti. Proto mi dovolte, abych připomenul jen některé z nich.
Naším nejvýznamnějším mediálním partnerem je Český rozhlas. Jste většinou informováni o struktuře vysílání centrálních i krajských stanic. V loňském i letošním roce se sešli představitelé našeho výboru s vrcholným vedením ČRo a společně hodnotili výsledky při realizaci naší společné deklarace o spolupráci. Rádi jsme konstatovali, že ve vysílání Českého rozhlasu má folklor stále významnější místo. Na stanici ČRo 2 - Praha si můžete pravidelně naladit pořady "Folklorní notování", "(Ne)vinný dotazník Radka Brzobohatého", "Ošatka národních písniček", "Lidové písničky z...", "Před písničkou smekni" nebo "Folklorum". Spousta pořadů je vysílána z regionálních studiích. Za významný úspěch považujeme společné spuštění internetového folklorního rádia (květen). Český rozhlas nechybí na žádném významném folklorním festivalu. Hodně práce dělá také pro propagaci akcí - zařazení 30 spotů na 3 stanicích je pro nás obrovská reklama, se kterou se setká téměř každý posluchač. Ve spolupráci s Českým rozhlasem jsou vydávána také CD a DVD. Velké poděkování patří Václavu Kasíkovi, generálnímu řediteli, Karlu Zykovi, řediteli komunikace a dalším členům vedení, ale i jednotlivých pracovníkům ČRo. V uplynulém volebním období přibyli další tři smluvní mediální partneři. V květnu 2003 jsme podepsali deklaraci s Radiem Proglas. S jeho redaktorkou Helenou Bízovou se setkáváme také na všech významnějších akcích. Pozvánky na koncerty a festivaly, vysílání muziky a informací a soutěže s folklorní tematikou jsou samozřejmou součástí vysílání tohoto rádia, které si získalo oblibu spousty posluchačů. Kdokoliv si dnes v této republice otevře telefonní seznam, najde v něm logo našeho sdružení a informace o hlavních folklorních akcích v daném regionu. To je zásluha našeho dalšího mediálního partnera Mediatelu - Zlaté stránky. Všimněte si, že podobných upoutávek ve Zlatých stránkách není mnoho. Jsme moc rádi, že naše ano a určitě budeme ve spolupráci s Mediatelem pokračovat. Za spolupráci bych chtěl poděkovat René Pekárkovi, prezidentovi a Dušanu Macháčkovi, obchodnímu řediteli. Posledním celoplošným mediálním partnerem - co do délky trvání spolupráce - je Dětská tisková agentura, která velmi aktivně a cílevědomě propaguje naše aktivity s důrazem na dětské a mládežnickém hnutí. Zde je třeba poděkovat řediteli Slávkovi Hrzalovi.
Rovněž pokračovaly naše jednání s ČT. S tímto veřejnoprávním médiem jsou jen dílčí výsledky, neadekvátní práci, která byla ze strany výboru a FoSu udělána.
Z dalších významných partnerů, se kterými se v uplynulém období úspěšně rozvíjela naše spolupráce mi dovolte připomenou alespoň:
- Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, se kterým spolupracujeme v celé řadě oblastí, např. ve věcech našeho členství v CIOFF, v organizaci Školy lidových tradic, Dnů tradiční kultury, obnoveném festivalu Dětská Strážnice, prezentace FoS ČR na MFF Strážnice a dalších. Děkujeme Janu Kristovi, řediteli a Vlastě Ondrušové, náměstkyni ředitele.
- Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se kterým spolupracujeme např. ve věcech našeho členství v IOV, v organizaci Dnů tradiční kultury, několika významných mezinárodních festivalů a dalších programových akcí, které ve skanzenu probíhají. Moc děkuji za spolupráci Vítězslavu Koukalovi, řediteli Valašského muzea.
- Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, se kterým spolupracujeme zejména v Koordinační radě pro folklor, při organizaci přehlídek dětských souborů a dalších aktivitách. S NIPOSem se spolupráce prohloubila díky osobní angažovanosti ředitele Františka Zborníka.
- Českou radu dětí a mládeže, jejímiž jsme zakládajícími členy, a se kterou spolupracujeme zejména při řešení záležitostí FoS ČR jako organizace dětí a mládeže.
- v uplynulém období rovněž pokračovala spolupráce i s dalšími nevládními a odbornými organizacemi: SHS ČMS, OSA, SH ČMS, sdružení Pionýr, Klub českých turistů, Asociace kuchařů a cukrářů, Asociace průvodců a celá řada dalších.
Struktura činností FoS ČR představuje v současné době velice široký záběr. Některé z nich jsou pro současné období profilové, jiné méně významné. Podstatným obsahem činnosti našich členských souborů zůstává i nadále naplňování jejich základního poslání - seznamování svých členů a široké veřejnosti s tradiční lidovou kulturou jako součástí národního dědictví a rozvíjení jejích významných součástí, lidového tance, hudby a zpěvu v současných podmínkách. Zejména v místních a regionálních podmínkách je oceňována práce folklorních souborů v mnoha směrech působení:
- jako významného činitele ve výchově dětí a mládeže a formování jejich volnočasových aktivit,
- jako významného organizátora kulturního života - bez folklorních souborů se neobejde žádná významnější místní slavnost,
- jako udržovatele místních lidových tradic a zvyků,
- současně jako významného činitele v posilování lokální identifikace občanů v místním i regionálním měřítku,
- jako významného činitele v posilování principů občanské společnosti - folklorní soubory stojí často v čele nebo jsou jedním z hlavních organizátorů aktivit dětí a mládeže, ale i společenského a kulturního života obcí a regionů.
Je skutečností, že činnost folklorních souborů není ve městech a obcích posuzována vždy stejně. Je pochopitelné, že více folklor říká místní samosprávě v oblastech se silnými národopisnými tradicemi a méně tam, kde je přijímán jako archaická zajímavost. Tomu odpovídá také morální a finanční podpora, které se vedení souborů v místních podmínkách dostává. Těm, kteří dosud nejsou doma proroky, chceme vzkázat a doporučit, aby neklesali na mysli. Věříme, že čas pracuje pro nás. Že po ochutnání globálních hitů, akčních filmů, muzikálů, čínské kuchyně a bourbonu, přijde chuť také na jitrnici, burčák a lidovou písničku. Současný vývoj neukazuje, že by folklor byl na ústupu jak v obecné rovině, tak u mládeže. Život, a to i kulturní život, potřebuje alternativy, zvláště pokud jsou to alternativy, jejichž hodnoty jsou prověřené staletími.
Kolik práce představuje pravidelná činnost folklorních souborů, jejich koncerty a jiná vystoupení, udržování tradičních zvyků a krojů a další a další činnosti. Práce, kterou není moc vidět a nepíše se o ní v novinách, ale bez které by ty veliké festivaly ani koncerty nemohly existovat. Výsledky, na které jsme právem pyšní, jsou podloženy usilovnou každodenní prací tisíců lidí, kteří za tuto práci nečekají odměnu v podobě peněz. Jejich odměnou jsou úsměvy a rozzářené oči. Jejich odměnou je také - a to bychom měli mít stále častěji na mysli - naše poděkování.
Samozřejmě se stále zamýšlíme také nad tím, jak bychom mohli vedoucím souborů a souborům celým, v jejich práci více pomáhat. Řada věcí, které jsou v platnosti po řadu let, se zdá jako samozřejmost a o některých možnostech někteří vedoucí ani nevědí. Proto si stručně připomeňme alespoň ty hlavní. Členským souborům, které řádně plní své povinnosti, poskytuje Folklorní sdružení ČR tyto výhody:
- úrazové pojištění pro všechny členy souboru,
- pojištění zákonné odpovědnosti vedoucího za svěřené nezletilé osoby,
- zdarma 6 - 7 čísel časopisu Folklor, slevy na kalendář akcí, stolní kalendář, vydávané publikace a CD nosiče,
- výhodné provozování autorsky chráněných hudebních děl,
- možnost získat finanční příspěvek na dětský tábor, krátkodobou akci, soustředění, kroje a zahraniční výměny,
- podpora a pomoc u projektů V 4, EU, krajů, měst, obci ad.,
- možnost zúčastňovat se za zvýhodněných podmínek, ať už jako aktivní účastník nebo jako divák, naprosté většiny folklorních akcí v ČR, včetně vzdělávacích kursů a seminářů, slevy na vstupném do některých zařízení,
- možnost bezplatně využívat informační sítě FoS ČR od propagace vlastního koncertu nebo souboru na webových stránkách až po přístup do adresářů mezinárodních folklorních organizací,
- možnost přístupu do archivů sdružení,
- ve spolupráci s naším významným partnerem TG Tisk Lanškroun s.r.o. možnost využívání slev při tisku propagačních materiálů, což vlastně znamená tisk za výrobní náklady,
- využívání zvýhodněných služeb našich mediálních partnerů,
- využívání pomoci našich smluvních partnerů při každodenní činnosti souborů a festivalu,
- pomoc v zahraniční oblasti.
Většina výhod je samozřejmě v rovině možností a záleží na vedení souboru, jak jich dokáže využít.
Jak už bylo řečeno dříve, v popředí naší pozornosti plným právem stojí děti. I když o tom moc často nemluvíme, práce dětských souborů nepředstavuje jen zkoušky, soustředění, vystoupení a zájezdy. Je to také výchova. My dětem dáváme něco, co jim nedává škola ani televize, často ani rodiče. Předkládáme a předáváme jim určitou konkrétní alternativu kulturních a životních hodnot. V tom plní dětské folklorní soubory velice důležitou a nezastupitelnou úlohu. Možná bychom měli více vědět, jaké jsou tyto hodnoty, co je jejich podstatným obsahem. Tento úkol byl součástí programu činnosti naší organizace na uplynulé dva roky. Nedávno nám tuto skutečnost připomenul velvyslanec Slovenské republiky Ladislav Ballek, když v senátu citoval slovenskou lidovou píseň:

Leto pominulo, smutná jeseň ide
beda Valachovi, keď z košiara zíde
grúne moje grúne zapadli snehami
kamže sa podejem s svojimi ovcami
zídem do doliny poniže dediny
vojdem do údolia a tam zahyniem s nimi.

Radka Ehrenbergerová, členka výboru, která měla dětské aktivity na starosti, si ve svém příspěvku do zprávy klade otázku "...co skutečně chceme svým svěřencům předat. Tam, kde převažuje efekt nebo forma nad obsahem, se postupně čitelně ukazuje, jaké povrchní vzory a cíle děti získaly. Perfektní zpracování tance, výborné čtyřzpěvy, skvěle připravená scéna a hlavně výjezdy do zahraničí, prozrazují pečlivou přípravu choreografa, režiséra pořadu a manažera souboru. Jestlipak děti vůbec tuší, o čem zpívají, jak se jmenují součásti jejich kroje, jak by o ně měli pečovat, proč se tance jmenují právě tak, jak je známe, proč se při obřadech a zvycích dělaly činnosti, které předvádějí na jevištích? Leckdy se nám může zdát, že ne vždy je pódiové zpracování tím, co děti skutečně chápou a vstřebávají. I když jejich fyzický výkon může být perfektní...".
Do krásné až výstavní podoby nám v devátém a desátém roce své existence vyrostl "Zpěváček". Tato akce má velice pozitivní ohlasy u samotných dětí, jejich rodičů a pedagogů, ve sdělovacích prostředcích, ale také u sponzorů, kteří na celostátní přehlídku ve Velkých Losinách přispívají. Nedávno jsme s našimi partnery hovořili o dalším vývoji této akce a zvažovali možnosti jejího programového rozšíření. Nakonec jsme se však shodli na návratu ke koncepci a programové struktuře minulých ročníků, které se osvědčily. Ve stejné poloze zůstávají také propozice soutěže. To samozřejmě neznamená, že se budeme bránit novým podnětům a možnostem zkvalitňování této akce. Sami také dobře víme, že ne všechno bylo na devátém a desátém ročníku perfektní a budeme se snažit chyby odstraňovat. Nosil bych dříví do lesa, kdybych tady znovu opakoval, co pro zpěváčky udělal a stále dělá Peter Dvorský. Rovněž je třeba poděkovat i dalším dvěma patronům Senátoru Adolfu Jílkovi a hejtmanu Olomouckého kraje Janu Březinovi. V uplynulém období se rovněž velmi prohloubila spolupráci s obcí. Za to je třeba moc poděkovat starostovi Velkých Losin Miroslavu Kopřivovi a místostarostce Ivance Blažkové. Poděkování paří i paní ředitelce zdejších lázní Aleně Ďurišové, manželům Drtilovým a mnoha dalším.
Na koncerty "Zpěváček - Slávik", "Zpíváme pro radost", které se konaly 9. - 10. října v Kongresovém centru Praha, přišlo na Petra Dvorského, Marii Rottrovou, Sisu Sklovskou, Pavla Haberu, Jána Berkyho - Mrenicu, na VUS Ondráš, Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, ale také na zpěváčky a sláviky na dva a půl tisíce lidí. Jsme velice rádi, že na ně přijely také čtyři stovky našich členů. O dopadu, který má tato akce po republice svědčí také skutečnost, že například ze Starého Poddvorova přijel s loňskou vítězkou Janičkou Otáhalovou plný autobus příznivců, řada z nich v lidových krojích. I zde se sluší poděkovat, a to hlavně generálnímu řediteli Kongresového centra Praha Františku Duškovi. Všem čtyřem patronům (Stanislav Gross, předseda vlády, genpor. Pavel Štefka, NGŠ A ČR, Pavel Bém, primátor, Peter Dvorský), ale i Františku Rounovi. Neméně dobrý dojem zanechali naši zpěváčci na letošních Cyrilometodějských slavnostech na Velehradě, a to na megakoncertu před 15. 000 diváky, ale také na festivalech v Luhačovicích, Praze, na celostátním finále "Slávika Slovenska" v Prešově, Trnavě a na řadě dalších míst.
Své pověsti svátku lidového tance, hudby a zpěvu nezůstal nic dlužen ani loňský XI. a letošní XII. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů "Písní a tancem" v Luhačovicích. Pozitivně se projevilo zapojení nových autorů do programové přípravy. Naše poděkování patří zejména paní Věře Haluzové, Michaelu Jahodovi, Františku Synkovi, Blance Petrákové, Jiřímu Pokornému a dalším. Festival měl i díky příznivému počasí vysokou návštěvnost a velmi dobré ohlasy. Jako jeden z mála našich festivalů, který má od desátého ročníku statut CIOFF, získává postupně stále významnější postavení ve folklorním životě u nás i v Evropě, a už dnes máme nabídky k účasti souborů z několika zemí.
Zemské přehlídky dětských folklorních souborů, které zaujaly odbornou porotu na krajských přehlídkách, se konaly v červnu 2003 v Kroměříži a v červnu 2004 v Mělníku. Obě tyto akce proběhly organizačně ve standardních podmínkách i kvalitě. Další vývoj a organizace celého projektu si ale žádá změny. Po několika letech marného úsilí a diskusí kolem spojení národní a zemských přehlídek jsme se rozhodli vyjít vstříc připomínkám, které požadovaly uskutečnění obou zemských přehlídek v roce, ve kterém probíhají krajské a regionální přehlídky dětských souborů a napojit je na již existující akce, na kterých budou mít, jak doufáme, odpovídající postavení.
Daleko důležitější budou pro další vývoj dětských folklorních souborů regionální a krajské přehlídky, které se uskuteční na začátku roku 2005. Propozice přehlídek byly zveřejněny a většinou již byla zahájena jejich příprava. Folklorní sdružení nabízí pořadatelům odbornou pomoc prostřednictvím svých členů a také finanční pomoc cestou regionálních folklorních sdružení
K našim majoritním akcím patří od roku 1998 Národní krojový ples FoS ČR, konaný vždy začátkem února v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou. Uplynulý 6. a 7. ročník potvrdily , že tato naše nejpopulárnější spolková akce dosahuje trvale vysoké kvality. Podařilo se vytvořit tým spolupořadatelů, kteří považují tento ples za svůj a konají pro jeho realizaci velký kus práce, ať už jde o Město Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Horácké folklorní sdružení nebo domácí soubor Studánka. Záštitu nad plesem měli v letošním roce paní Miroslava Němcová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, František Dohnal, hejtman Kraje Vysočina a Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu. Plesu, který byl letos opět beznadějně vyprodán, se zúčastnilo na 1.300 hostů, z nich více než čtyři sta v krojích, kteří reprezentovali 24 folklorních souborů z celé naší vlasti a jeden soubor z Rakouska. Celkem se plesu zúčastnilo na 250 významných hostů, mimo jiné ze Slovenska, Bulharska, Indonésie, Itálie, Polska, Rakouska, Ruska a Španělska. Přestože nám zcela nevyšly naše záměry s výraznější prezentací regionu Chodska, setkal se ples s velikým úspěchem. Pravidelnou a významnou součástí plesu je také zahájení mediální kampaně k lidovým slavnostem a mezinárodním folklorním festivalům, které v tom roce probíhají. Naše poděkování za tento, ale i předešlé ročníky plesu, patří zejména Františku Synkovi, Evě Pejchalové, Dagmar Zvěřinové, Vlastimilu Fabišikovi, Haně Štajdlové a dalším. V současné době se připravuje již VIII. ročník plesu, který se koná 5. února a na kterém má být tentokrát výrazněji prezentován region Valašska. Novým ředitelem plesu, který převzal štafetu po Františku Synkovi, je Ladislav Michálek.
Zdá se, že je na čase, aby někdo nezávislý exaktně zpracoval zajímavý společenský fenomén, kterým jsou folklorní slavnosti a festivaly v ČR. Kdysi jsme začínali zhruba s osmi festivaly, dnes je členských festivalů dvaapadesát a hlásí se a vznikají další a další. Donedávna by nikdo nevěřil, že lze uskutečnit nový mezinárodní folklorní festival v historickém centru Prahy. Přesto se to podařilo za účasti 35 souborů, s několika desítkami tisíc návštěvníků, s průvodem, který měl problém projít pražskými uličkami mezi množstvím diváků. Festivaly jsou hlavním prostředkem propagace a šíření tradiční lidové kultury v opravdu masovém měřítku. Každoročně je navštíví více než milión návštěvníků. Právě početností a masovou návštěvností představují zajímavý kulturně společenský jev, který se, pokud je nám známo, v okolních zemích s takovouto intenzitou neprojevuje.
Folklorní festivaly jsou výkladní skříní činnosti našeho sdružení a celé lidové kultury v ČR. Jsou také výkladní skříní České republiky pro jejich zahraniční návštěvníky. Ti si vytváří první dojmy o naší zemi na základě organizace festivalů, jejich umělecké a společenské úrovně, úrovně jejich zabezpečení a péče o ně jako o hosty. Festivaly nejsou dílem několika jednotlivců, i když je nám známo, kolik práce někteří z nich udělají. V drtivé většině za nimi stojí města, obce, soubory, kraje, kulturní zařízení, školy, různé spolky a místní organizace v čele s hasiči, podniky a podnikatelé, z nichž každý pro jejich zdar udělá kus poctivé práce, každý se na nich nějak podílí a má zájem na tom, aby celkový výsledek reprezentoval všechny společně. Folklor takto spojuje lidi a stává se přínosem pro formování občanské společnosti.
Zdá se však také, že folklor - stejně jako některé další společenské jevy - se stává stále více také ekonomickou hodnotou. Z folkloru se do jisté míry stává "šoubyznys". O folklor se stále více zajímají organizace cestovního ruchu. I my sami máme samozřejmě zájem, aby se našich akcí účastnilo stále více lidí a neodmítáme spolupráci s nikým, kdo o naši činnost projeví zájem. Předpokládá to však připravit pro návštěvníky "produkt", který pro ně bude zajímavý a dobře připravený po všech stránkách. Od včasné a dobře zpracované propagace akce přes kvalitní program, gastronomické služby - samozřejmě, kromě běžného sortimentu, také tradiční lidová jídla a nápoje, možnost koupit si vkusný suvenýr v podobě výrobků lidových řemeslníků, až po ubytovací a stravovací kapacity. To všechno asi jeden folklorní soubor ani jedno kulturní zařízení nezvládne. Předpokládá to širokou spolupráci všech, pro které tato akce může být přínosem.
Třešničkou na dortu mezinárodních folklorních festivalů jsou jejich zahraniční účastníci. Přiznejme si otevřeně, že všeobecně platí, že čím atraktivnější zahraniční soubory, tím úspěšnější festival. Víc lidí se přijde podívat na soubor z daleké ciziny, než na třeba kvalitnější soubor z Valašska nebo ze Slovenska. Lépe se nám shánějí peníze od sponzorů. Přitom náklady se často až tak dalece neliší. Hanák sní stejně, jako Indián a stejně jako Indián potřebuje jednu postel. Nemyslíme si ale, že by tento názor výrazněji poškozoval kvalitu festivalu. Špatné by bylo, kdyby byla dramaturgie festivalu postavená jen na tomto pravidle, kdyby si organizátoři nekladli stejné nároky i na účast kvalitních domácích souborů.
Ediční oblast fungovala standardně. Vydali jsme 12 čísel časopisu Folklor, Kalendář akcí 2003 a 2004, Skládačku 2004 a 2005 dříve než v jiných letech. Rovněž se nám podařilo vydat dva Stolní kalendáře (2004, 2005) a tisk Výroční zpráva 2002 a 2003. V naší ediční řadě vyšel ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě zpěvník "Valašské darebnice" a jako 31. publikace naší ediční řady celoživotní zpěvník Míly Brtníka "Zpěvník horáckých písní po lidech sebraných". Tato publikace vyšla v úzké spolupráci HORFoSu a kraje Vysočina s obětavou pomocí předsedkyně sdružení Evy Pejchalové. Rovněž se podařily vydat dva CD nosiče ve spolupráci s ČRo a Radioservisem a za přispění MK ČR. Rovněž ve spolupráci se sdružením Tradice a studiem VEMORI vyšlo několik DVD z našich akcí. V toto období byly vydány i tři knihy v naší spolupráci a další drobné tisky. I tu je nutno poděkovat v prvé řadě šéfredaktoru Františku Synkovi, viceprezidentovi Tradice Rostislavu Hlostovi, Michaelovi Opletalovi (VEMORI), Václavu Kasíkovi GŘ ČRo, Zuzaně Malcové ŘO MK a Evě Pejchalové.
Velký kus práce byl v uplynulých dvou letech vykonán na úseku rozvoje zahraničních vztahů a kontaktů našeho sdružení a to i přesto, že na tomto úseku na sekretariátu se vystřídalo mnoho pracovníků (Tomáš Vašut, Pavel Kozák, Lenka Benkari, Dagmar Matonohová). Na loňské a letošní festivaly přijelo kolem dvou stovek zahraničních souborů z různých částí světa. K posílení těch atraktivních kontaktů došlo zejména ve vztazích se zeměmi Latinské Ameriky. Přijali jsme soubory z Argentiny, Brazílie, Kolumbie a Mexika. Byl tu soubor z kanadského Quebecu, ale i z Asie a Afriky. Na festivalech jsme přijali i několik souborů z Pobaltí, zejména z Litvy a Lotyšska, kterými je účast na našich festivalech velice vyhledávaná. V tomto období přijelo i více souborů z Ruska, nejvíc z Jekatěrinburgu. Je vidět, že ani publikum už ruské soubory nespojuje s naší nedávnou historií a posuzuje je podle skutečných kvalit a nasazení na jevišti. Také pro příští rok se připravují tradiční kolečka a půlkolečka s atraktivními kolektivy.
Nejužší je naše spolupráce samozřejmě se Slovenskem a našimi nejbližšími sousedy. Snad na všech festivalech byl alespoň jeden soubor ze Slovenska, někdy i dva. Je to naprosto přirozené a jsme rádi, že spolupráce našich a slovenských souborů nekončí festivalovou účastí, ale pokračuje dalšími kontakty a přátelskými setkáními. I letos probíhala dobrá spolupráce s našimi slovenskými přáteli v oblasti výměny zpěváčků a sláviků, jak už bylo vzpomenuto. I letos byl podán ve spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a Polskem společný projekt na Dny tradiční kultury mezinárodnímu Visegrádskému fondu, i když nebyl tak úspěšný jako loni. Z dalších sousedských zemí pokračovaly dobré kontakty s Rakouskem a Německem, i když praktické dopady těchto kontaktů stále neodpovídají možnostem, našim očekáváním a vynaloženému úsilí. Za velký klad považujeme skutečnost, že stále častěji dochází k recipročním výměnám souborů. Za velký nedostatek považujeme fakt, že se nám stále ještě nepodařilo zavést pravidlo, že každá zahraniční výměna bude stručně ohodnocena a uložena do naší společné informační databáze, ze které pak budou moci všichni čerpat.
Pozitivně se rozvíjela naše spolupráce s Mezinárodními organizacemi lidového umění IOV, IGF a CIOFF. Výměna informací s nimi přináší pro naše soubory další možnosti. Potěšila nás návštěva prezidenta IGF pana Alessandra Lilla na letošním Národním krojovém plese FoS ČR ve Žďáru nad Sázavou. Velké poděkování patří 1. místopředsedovi Ladislavu Michálkovi, ale také jednotlivým zahraničním tajemníkům: Zdence Kubíčkové, Vierce Zemanové, Petru Kučovi, Jitce Horčičkové, Petře Machálkové, Vlastě Ondrušové, Barboře Mikušové a rovněž Radomilu Rejškovi a Jaroslavě Zorbičové.
Velký kus práce odvedl v tomto volebním období i sekretariát FoS ČR, který se skládá, jak ze zaměstnanců, tak z externích spolupracovníků, kteří z velké části pracují bez finančního ohodnocení. Za všechny bych chtěl poděkovat alespoň: Jiřímu Pokornému, Evě Oravcové, Františku Rounovi, Václavu Horčičkovi, Haně Wernerové, Petru Ledererovi, Barboře Skulinkové, Haně Beníčkové, Kateřině Holé, Monice Škanderové, Jiřině Matějkové či Ladislavě Veselé.
Co říci na závěr. Valná hromada pro většinu z nás není jen nutným úředním úkonem k naplnění občanského zákoníku a litery stanov. Je příležitostí k přátelským setkáním, diskusím, k upevnění vztahů, k ujištění, že jsme stále jedna velká rodina, která má společné zájmy a chce je společně realizovat.
Je nám velice líto, že tu s námi dnes nemohou být někteří naši přátelé, kteří nás v poslední době opustili. Ať už je to Jan Čumpelík, Zdeněk Kašpar, Věra Šejvlová, Jiří Ica Pospíšil, Peter Homolka, František Grapl nebo někteří další. I když tu nemohou být fyzicky, zůstávají s námi a nám, kteří je máme v živé paměti, se budou často připomínat. Věříme, že i vy si na ně rádi vzpomenete.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych v závěru poděkoval:
- odstupujícímu výboru Folklorního sdružení ČR, který v uplynulém období pracoval (až na výjimky) odpovědně a spolehlivě, a má hlavní podíl na dosažených výsledcích,
- revizní komisi, která odvedla velký kus práce zejména v revizích hospodaření v ústředí organizace,
- předsedům a výborům regionálních folklorních sdružení,
- vedoucím souborů, jejich choreografům a vedoucím lidových muzik, bez jejichž dlouhodobé, náročné a obětavé práce si nelze naši činnost představit,
- ředitelům a dalším organizátorům lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů, kteří udělali velice mnoho ve věci propagace naší tradiční lidové kultury v celé společnosti i v mezinárodním měřítku,
- jednotlivým členům, kteří se na výsledcích v uplynulých dvou letech také podíleli,
- všem našim spolupracovníkům, představitelům zastupitelských sborů, ministerstev, organizací dětí a mládeže, všem hejtmanům, starostům a primátorům,
- všem našim sponzorům, ať už nám věnovali víceciferné částky, a nebo pomohli jiným způsobem,
- našim přátelům a spolupracovníkům v zahraničí,
- lidem, kteří to s námi v uplynulém období mysleli dobře, sledovali a podporovali naši činnost a měli nás rádi.

S úctou Zdeněk Pšenica

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.01.2005 v 10:36 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA